1- تأثیر اندیشه‌های جامعه‌شناختی "ضیا گوک‌آلپ" بر شکل‌گیری پایه‌های نظری جمهوری نوین ترکیه

    محمد توکل، نسیم تراب نژاد

 

2- بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   محمدرضا وطن پرست، حسین بهتوئی

 

 

3- بررسي رويکردهاي توسعه پايدار برمبناي توسعه اقتصادي و توسعه سياسي (مطالعه موردي کشور هند)

   کیانوش افشاری

 

 

4- اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی

   غلامرضا عطوفی، حمیدرضا جاویدان داروگر

 

5- مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی

   نوربخش ریاحی

 

6- بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گر بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار (مطالعه موردی:بانک ملت مدیریت شعب منطقه پنج تهران(

محبوبه بوجاردولابی، علی برخورداری، محمد بخشی شایق

 

7- نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی

محمد جواد خالقی

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce