1- جنگ تحمیلی و تأثیر آن بر تغییر گفتمان سیاست خارجی ایران (از آرمانگرایی دهه اول به عملگرایی منفعت محور دهه دوم انقلاب اسلامی)

   

    حمید سرمدی، علیرضا ازغندی        اصل مقاله pdf.rnmagz


2- تحولات سیاسی اخیر در کاهش بهای جهانی نفت

 

    محمد علی خسروی، اژدر پیری سارمانلو         اصل مقاله pdf.rnmagz


3- بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه: ارائه راهکارهای عملی کاربرد مدیریت دانش در شرکت‌های دولتی

 

     سیامک سلیمانی، محمد سجاد رشید پور، حسین منصوری، عبد الحسین محمدی  اصل مقاله pdf.rnmagz


4- ارتباط قدرت مدیران و مدیریت زمان با بهره وری نیروی انسانی (در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران)

 

    عبدالله مصلحی، عظیم صلاحی کجور         اصل مقاله pdf.rnmagz


5- بررسی محتوایی ابعاد حجاب در جامعه امروزی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر شهر آبادان)

 

   عدنان موسوی رابطی          اصل مقاله pdf.rnmagz


6- بررسی زندگینامه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی (با تأکید بر ایثار و رشادت شهید)

    راهیل جلیلیان        اصل مقاله pdf.rnmagz

 

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce