1- زمینه­‌های نظری، اجتماعی و تاریخی پدرسالاری عربی: از تکوین تا تداوم

شهرام خداکرمی، رضا لایق

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- نقش قوانین ثبتی در رفع دعاوی مالکیت

بختیار وطنی اجیرلو

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- بررسی نقش ضابطین در احقاق حقوق عمومی و شهروندی

رضا فرمانی جامع

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


4- حمله موشكي ايالات متحده آمریکا به سوريه از منظر حقوق بين‌الملل

سید مهران محمدی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- آسیب‌شناسی تحریم‌­های اقتصادی سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر

کبری جعفری هرندی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- بررسی مفهوم کودک سرباز در حقوق بین‌­الملل

امیر حایری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


7- بررسی مبنای حقوق زن از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب (نگرشی از فمنیسم تا کرامت انسانی)

محمد علی بادامی، محمد مهدی بادامی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


8- بررسی عملکرد دولت محلی و تمرکززدایی از دیدگاه حقوق عمومی

اسرین عبداله­‌نژاد

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


9- جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران

منصوره کاشانی دوست

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


10- چالش‌های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی

نسترن زرگری

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce