مقاله 6. دوره اول، شماره 12، آذر 1395

دانلود اصل مقاله

 

 

 

نویسندگان:

 

عماد روشن قیاس1، غلام یوسف پور2، سیده طیبه اندرواژ3، سلمان خلیلی4

 

1- کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان مازندران (نویسنده مسئول)

 

2- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 

3- کارشناس ارشد منابع طبیعی

 

4- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

 

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت با کمرویی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناحیه ۲‌ ساری می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه که تعداد آنها ۴۴۰۱ نفر می‌باشد. با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ۳۵۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد به سوالات پرسشنامه‌ها پاسخ دهند. برای گردآوری داده‌ها از دو روش میدانی (پرسشنامه‌هایی که مبتنی بر آخرين تغييرات و پيشرفت‌هاي آموزشي متناسب با عنوان تحقيق بوده است) و روش كتابخانه‌اي (پایان‌نامه‌ها، کتاب، سایت و مقاله‌های علمی) استفاده شده است. بدین منظور از سه پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه دلبستگي كولينز و ريد، پرسشنامه سبك هويت و کمرویی استنفورد استفاده شده است. در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها روش پژوهش، توصيفي و استنباطي می‌باشد . نتایج این پژوهش نشان می‌د‌هد؛ بین سبک دلبستگی ایمن با کمرویی دانش‌آموزان رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بین سبک‌های دلبستگی دوسوگرا، دلبستگی آشفته، هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگمی یا اجتنابی با کمرویی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: سبک‌های دلبستگی، سبک‌های هویت، کمرویی.