مقاله 5. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

سید صارم صدرایی1

 

1- کارشناسی ارشد روابط بین الملل

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نقش امام خمینی (ره) بر ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق می­باشد. همچنین، پی بردن به چگونگی تأثیرگذاری نقش رهبری بویژه پس از فتح خرمشهر، در شکل­گیری ثبات سیاسی از اهداف این پژوهش می‌باشد. یافته­های پژوهش بیانگر آن است که پس از پیروزی انقلاب با وجود نهادهایی چون؛ بسیج و مسجد، ارزش­های پدید آمده از انقلاب برای حفظ ثبات و کیان نظام جمهوری اسلامی در بین نسل جوان که در حد بالایی سیاسی شده بودند، مستقر و گسترش یافت و بدین­ترتیب قدرت جدیدی در ایران ظهور کرد و آن قدرت عبارت بود از »اراده‌ مردمی« و »نیروی مردمی«. قدرتی که مبتنی بر مؤلفه‌های دینی و رهبری امام خمینی به ‌وجود آمده بود و امام با کمک این عنصر توانست ثبات سیاسی کشور را حفظ نماید. در این نوشتار از روش کتابخانه­ای استفاده شده و سعی برآن است با به کارگیری از مستندات اینترنتی در راستای هدف پژوهش گام برداشته شود و تلاش شده تا در ابتدا به بیان مفهوم نظریه سیستم­ها پرداخته و در ادامه چیستی و علل ظهور بحران جنگ را مطرح ساخته و در انتها نقش رهبری را در برقراری ثبات سیاسی در دوره جنگ ایران و عراق به روش نظریه سیستم­ها مورد کندوکاو قرار ­گیرد.

 

واژگان کلیدی: امام خمینی، جنگ تحمیلی، ثبات سیاسی، نظریه سیستم‌ها.