مقاله 1. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

ابوالفضل کریمی1

 

1- کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای خاورمیانه، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه

 

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی، مسأله فلسطین و حمایت از آزادی و استقلال مردمان آن به یکی از مهمترین ارکان هویت‌بخش به انقلاب اسلامی و در نتیجه شکل‌دهنده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردید. این امر رفته رفته ضمن تأثیر بر مجموعه امنیتی خاورمیانه، سبب شکل‌گیری زیرمجموعه امنیتی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران گردید که تحت تأثیر غالب منابع هویت‌بخش به جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقابل با استعمار جهانی و نمود منطقه‌ای آن یعنی اسرائیل، رد مشروعیت جعلی این رژیم را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی- تحلیلی نقش جمهوری اسلامی ایران بر شکلگیری مجموعه امنیتی محور مقاومت را مورد بررسی قرار دهد. برای بررسی این موضوع، مکتب امنیتی کپنهاگ باتوجه به مفاهیمی همچون هویت، مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای، بین‌الاذهانی بودن مفهوم امنیت به عنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فرضیه این پژوهش بر این مبنا است که بخش غالبی از هویت مجموعه امنیتی محور مقاومت تحت تأثیر منابع هویت‌بخش به جمهوری اسلامی از جمله هویت اسلامی- شیعی، عدالت‌محوری و ظلم‌ستیزی، امت‌محوری، نگاه ضدغربی آن و ... قرار داشته است.

 

واژگان کلیدی: محور مقاومت، جمهوری اسلامی ایران، امنیت، هویت.