مقاله 2. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مریم ابوالحسینی1

 

1- کارشناسی ارشد مطالعات روسیه و قفقاز، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 

چکیده

با بروز نشانه‌هایی مبتنی بر کاهش تدریجی قدرت آمریکا و شکل‌گیری نظام جهانی جدید با ظهور قدرت‌های منطقه‌ای در شرق بنظر می‌رسد روسیه علیرغم بحران‌هایی که در دهه‌های اخیر با آنها مواجه بوده و پیامدهای اقتصادی منتج از آنها، در معادلات امنیتی بین‌المللی نقش فعال‌تری ایفا می‌کند. رویکرد روسیه در قبال بحران اوکراین و ورود به عملیات نظامی در سوریه دال بر تأثیر اندیشه‌های اوراسیاگرایی و عملیاتی شدن این نگرش در تصمیم‌سازی‌های امروز روسیه است. این مقاله بدنبال بررسی تأثیر دیدگاه اوراسیاگرایی در روابط فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا است. از اینرو سوال اصلی این مقاله این است که از منظر اوراسیاگرایی آمریکا چطور ارزیابی می‌گردد؟ اهمیت اوراسیاگرایی در چیست؟ و از این منظر چه عواملی سد راه توسعه روابط دو کشور می‌باشد؟ با این ایده که روسیه با اعتقاد به رو به افول رفتن هژمونی آمریکا و شکل‌گیری نظام جهانی جدید به منظور تثبیت حاکمیت خود و نیز احیای روسیه به عنوان قدرتی اوراسیایی ناچار به اتخاذ رویکردهایی است که موجب تقابل با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا می‌گردد؛ با بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام یافته و توصیف و تحلیل آنها به این مهم دست یافتیم که روسیه تحت لوای اندیشه اوراسیاگرایی خود را به مثابه یک تمدن و نیرویی موازنه‌گر در برابر تمدن غرب تعریف کرده، در تلاش است مبدل به قدرتی سیستم‌ساز در جهان پیشرو گردد. لذا تقابل دو کشور فراتر از بحران‌های منطقه‌ای و بینالمللی بوده و تغییر در حاکمیت کشورها موجب تحول در روابط دو کشور نمی‌گردد.

 

واژگان کلیدی: اوراسیاگرایی، روابط روسیه و آمریکا، تئوری چهارم سیاست.