مقاله 4. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

جمشید محمدی1، پرویز احدی2

 

1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول)

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

چکیده

این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ هدف کاربردی به بررسی نقش امام‌خمینی به عنوان مدیر بحران جنگ می‌پردازد. روش جمعآوری دادهها، بصورت اسنادی و کتابخانهای و مصاحبه­ای بوده است و از نظر زمان، تاریخی بوده و از نظر آماری، توصیفی و از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی است و روایی محتوایی و متنی توسط متخصصان و اساتید صاحب­نظر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. چرا که رهبران نقش اساسی را در مدیریت بحران­ها و جنگ­‌های بین­المللی ایفا می­نمایند و امام‌خمینی نیز به عنوان مدیر بحران­های بین­الملل، همواره با عمل به ادای تکلیف الهی و توجه به تعهدات و موازین بین­‌الملل و در عین حال، اراده راسخ و خلل­ناپذیر به اصول و احترام به یک سلسله وظایف شرعی و ارزش محور و برخوردار از رفتار مناسب در محیط اجتماعی و هنجارهای مشترک، با اتخاذ تدبیر استراتژیک، جنگ تحمیلی علیه ایران که پیامد بحران انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب اداره و در طول آن به جهان صادر نموده است. استراتژی امام‌خمینی در عدم هراس از ابرقدرت­ها موجب پیروزی­‌ها و ناکامی دشمنان می­شد.

 

واژگان کلیدی: امام‌خمینی، تحولات بین‌الملل، جنگ، مدیریت بحران.