مقاله 8. دوره دوم، شماره 24، آذر 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

ابوذر گلشنی1، سیدهاشم فرقانی2

 

1- دانشجوی کارشناسی­ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

چكيده

این مطالعه به بررسی جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تأکید بر قانون اساسی پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می­‌باشد و برای جمع­‌آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث این مطالعه نشان می‌­دهد که در حقوق ایران حق اشتغال و حقوق زنان شاغل در قوانین و آئین‌نامه­‌های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می­‌توان به قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی ایران و قانون خدمت نیمه­‌وقت بانوان اشاره کرد. طبق ماده 38 قانون كار مصوب 1369، مزد كارگر زن و كارگر مرد براي كار مساوي يكسان است. مقنن با تصويب اين ماده با تأكيد بر ارزش كار زن هر نوع تبعيض بر اوهام­‌پرستي و خرافه­‌سازي مانند احساساتي بودن زن، ناتواني عقلي زن و ... را محكوم كرده است. براساس قانون اساسی ایران زنان از برخي از مشاغل سنگين كه صرفاً مبتني بر نيروي جسمي و فيزيكي است يا موجب مخاطرات جدي براي سلامتي مي­‌گردد قانوناً محروم گرديده­‌اند.

 

واژگان کلیدی: قانون اساسی، حق اشتغال، تساوی جنسیتی، حق برخورداری از حقوق کار.