مقاله 2. دوره سوم، شماره 25، دی 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شهره شهسواری­‌فرد 1

 

1- دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

 

چکیده

تأثیرگذاری فرهنگ در حوزه سیاست خارجی به حدی است که در عصر کنونی از فرهنگ بعنوان قدرت نرم، یا دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی بحث می‌شود. نفوذی بر روي توده­‌هاي خارجي و آوردن آنها به صحنه بين‌­المللي، به منظور فراهم آوردن فشار موثر به دولت‌های آنها. به عبارتی فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می­‌شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملت­ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه ترویج می‌­یابند. در ميان انواع ديپلماسي نوين، این نوع ديپلماسي از اهميت ويژه­اي برخوردار است. زیرا به کشورها اجازه مي‌­دهد که با استناد به عناصر کليدي و نفوذ دولت‌­هاي خود، بطور مستقيم با مخاطبان خارجي، به انضمام مردم معمولي و رهبران، در ارتباط باشند. در این راستا نگارنده، به شیوه توصیفی درصدد یافتن تأثیر زبان و ادبیات بعنوان متغیری مستقل و تأثیرگذار بر رهیافت دیپلماسی فرهنگی بعنوان یک متغیر وابسته و تأثیرپذیر است. در پاسخ به این سوال که آیا این فرآیند، به برخورد تمدن‌ها می‌­انجامد و یا به افزایش همکاری در روابط بین‌­الملل منجر می‌گردد؛ بنابراین ضمن بررسي جايگاه ديپلماسي فرهنگي در ميان انواع ديپلماسي نوين، به مديريت این نوع ديپلماسي نیز به منظور تأمين منافع ملي مورد هدف، توجه شده است.

 

واژگان کلیدی: دیپلماسی فرهنگی، ایران، قدرت نرم، زبان و ادبیات

 

 

 

Literature and Language in Cultural Diplomacy fromNecessity to Reality

 

Article 2. Vol.3. No.25. January 2018

 

Authors:

Shohreh Shahsavari Fard

 

Abstract

The influence of culture on the foreign policy field is such that culture is considered as a soft power in foreign policy in the current era; which they give the title of cultural diplomacy. Penetrating in the foreign masses and bringing them to the international scene, in order to provide effective pressure on their governments. In other word, the culture of a nation is presented to the outside world, and the unique cultural characteristics of nations are promoted at bilateral and multilateral levels.Out of various forms of modern diplomacy, cultural diplomacy is of special significance. diplomacy allows countries to directly contact ordinary people and leaders of public opinion by employing influential elements of their cultures.Authors aimed to determine the influences of language and literature as independent factors on cultural policy as a dependent variable.findings of present study help to identify that this interaction would be constructive or results clash civilization.The present paper will first discuss status of cultural diplomacy among various forms of modern diplomacy before focusing on management of cultural diplomacy by various countries which seek to meet their national interests.

 

Keywords: Cultural Diplomacy, Iran, Soft Power, Literature and Language