مقاله 3. دوره سوم، شماره 25، دی 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علی محمد حقیقی1، مسلم بامری2

 

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (نویسنده مسئول)    

 

چکیده

نشاط سیاسی و آرامش روانی در هر کشوری لازمه هماهنگی و بهاء دادن به انجمن‌­های مردم­‌نهاد به ویژه احزاب و تشکل­‌های سیاسی است که نقش بی­‌بدیلی در ارتقاء آگاهی­‌های سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت امورات خود دارا است؛ موضوعی که به یکی از دل‌مشغولی­‌های دولت­‌های مختلف در کشورهای کمتر توسعه‌­یافته تبدیل شده است. تشکیل احزاب سیاسی در ایران به بیش از صد سال اخیر می‌رسد و همواره به دلایل گوناگون دچار فراز و نشیب­‌هایی بوده است. هرگاه احزاب سیاسی و مشارکت مردم در تصمیم‌­گیری رشد پیدا کند توسعه سیاسی و نشاط سیاسی در کشور ملموس می­‌باشد. نکته تاریک در توسعه سیاسی با تکیه بر گسترش و سازمان­‌بندی احزاب این است که اکثر احزاب و تشکل­‌های سیاسی در کشورمان در ایام انتخابات فعالیت می­‌کنند و در سایر ایام غیرفعال می­‌گردند و در همین راستای شخصیت­‌های برجسته ملی و فرهنگ عشیره‌­ای با نفوذ کلامی و جاذبیت خود تأثیر بیشتری دارند تا احزاب. پژوهش حاضر به بررسی احزاب و نهادهای مدنی و تأثیر آن در نشاط سیاسی و اجتماعی مردم در چهار ساله اول دولت روحانی پرداخته است و وضعیت تشکل­ها و انجمن­‌های سیاسی با هرگونه سلایق سیاسی مختلف را در این دوران مورد بررسی قرار می­‌دهد.

 

واژگان کلیدی: احزاب، نشاط سیاسی، نهادهای مدنی، دولت یازدهم

 

 

 

Parties and Political Exhilaration in Iran; Case Study in the Eleventh Government

 

Article 3.Vol.3. No.25. January 2018

 

Authors:

Ali Mohammad Haghighi, Muslim Bameri

 

Abstract

Political exhilaration and mental relaxation in any country is requisite for coordination and giving price to NGO's forums especially parties and political organizations that has an irreplaceablerole in promoting political awareness and people's participationin determining the fate of their affairs; A subject that has converted to one of worries of various governments in less developed countries. Formation of political parties in Iran reach to more than a hundred years ago and always for a variety of reasons has been ups and downs. Whenever Political parties and people's participation grow in decision making political development and political exhilaration in the country is tangible. A dark point in political development relying on expansion and organize of parties this is that most parties and political organizations in our country active (practice) in the election days and deactivate on other days and in the same vein prominent national figures and tribal culture with verbal influence and their attractiveness have more impact to the parties. Current study has paid to review parties and civil society organizations and its effect at political and social vitality (exhilaration) of the people in the first four years of Rouhani's government and examines the status of the formations and political associations with any political tastes in this era.

 

Keywords: Parties, Political Exhilaration, Civil Society Organizations, The Eleventh Government