مقاله 4. دوره سوم، شماره 25، دی 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مسعود اخوان کاظمی1، سجاد رستمی2

 

1- عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2- کارشناسی ­ارشد علوم سیاسی، دانشگاه رازی (نویسنده مسئول)

 

چکیده

بیعت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی- سیاسی در اسلام است که بنا بر شرایط و تحولات تاریخی از صدر اسلام تاکنون در اشکال متعددی متبلور گشته است. در در مقاله حاضر، هدف این است که ابتدا چیستی و چگونگی بیعت مطرح گردد و سپس اشکال آن مورد بررسی واقع شود. بدین­‌ترتیب، در پژوهش پیش­رو تلاش بر این است که به این سوالات پاسخ داده ­شود. ماهیت بیعت چیست و شیوه اجرایی آن چگونه بوده است؟ بیعت چه جایگاهی در قرآن و نهج­‌البلاغه دارد؟ تفاوت دیدگاه‌­های اساسی اهل سنت و اهل تشیع در قبال مسئله بیعت، در چه نقطه­‌ نظرهایی است؟ در عصر حاضر بیعت کارکردی نمادین دارد یا آنکه اهمیت و کاربرد بنیادین خود را در جریان مسائل سیاسی حفظ نموده است؟ بیعت به چه­ اشکال و صوری اجرا شده است؟ یافته‌­های مهم پژوهش، ارزش والای مفهوم بیعت در چارچوب بنیادین اسلام و تأکید قرآن و اولیای الهی بر آن، را تأیید می­‌کند. هر چند که نسبت به مسئله بیعت و فرایند اجرایی آن در میان مذاهب اسلامی، یک عقیده واحد وجود ندارد، ولی می­‌توان گفت نظام­ سیاسی مسلمانان امروزه در کسب مشروعیت سیاسی خویش از بیعت غافل نشده­ و لذا، اهمیت و کاربرد سیاسی آن در طول تاریخ اسلام حفظ شده است. روش بکارگرفته‌­شده در تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع مطالعات کتابخانه‌­ای است.

 

واژگان کلیدی: بیعت، اسلام، اندیشه‌ سیاسی، حکومت، مردم

 

 

 

Allegiance and its forms in Islam's Political Thought

 

Article 4. Vol.3. No.25. January 2018

 

Authors:

Masoud Akhavan Kazemi, Sajjad Rostami

 

Abstract

Allegiance is one of the most important social-political issues in Islam which according to conditions and historical developments crystallized from the early days of Isla till now in many forms. In the present article, the goal is this that first to raised quiddity and how allegiance and then to be investigated its forms. Thus, In the ahead study trying to answered to these questions. what is the nature of allegiance and how was its implementation? What has the allegiance's position in Quran and Nahj al-Balaghah? The difference between the basic views of Sunni and Shia regarding the allegiance issue is in which point of view? Nowadays, allegiance has symbolic function or that preserved its importance and fundamental application in the course of political issues? Allegiance is executed to what forms and the faces? Research important findings conforms the supreme value of allegiance's concept in the fundamental framework of Islam and emphasis of the Qur'an and divine guardians on it. Even though there is no unit opinion, relative to the allegiance issue and its implementation process among Islamic religions, but it can be said Muslim political system today unaware of allegiance to gain political legitimacy therefore, preserved its importance and its political application throughout the history of Islam. Employed method in this study, is descriptive-analytical type of library studies.

 

Keywords: Allegiance, Islam, Political Thought, Government, People