مقاله 5. دوره سوم، شماره 25، دی 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

ناهید حسینی مقدم1، بهرام یوسفی2

 

1- کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز (نویسنده مسئول)

2- استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

 

چکیده

در این پژوهش به تحولات کشور یمن از سال 2011 که شروع جدی­‌تر اعتراضات نسبت به نظام حاکم بود، تا سال 2015 که تهاجم عربستان به این کشور اتفاق افتاد بررسی شده و سیاست‌­های کشور عربستان در طول این چند سال در رابطه با تحولات یمن مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی­‌ها و تحلیل­‌های انجام یافته نشان از این دارد که سیاست خارجی عربستان سعودی معطوف به بسط نفوذ و حداکثر نمودن امنیت بوده است. در رابطه با کشورهای اسلامی، عربستان کوشیده است تا خود را بعنوان رهبر جهان اسلام مطرح نموده و از آئین وهابیت در جهت جلوگیری از نفوذ و قدرت­یابی رقبای منطقه­‌ای خود از جمله ایران بهره گیرد. نفت و ژئوپلیتیک نیز دو عاملی بوده‌­اند که سبب اهمیت یافتن عربستان در سطح بین‌­المللی گردیده و این کشور با تکیه بر این عوامل توانسته است در سطح بین­‌المللی متحدانی را با خود همراه سازد. در مجموع سیاست­‌های عربستان در تحولات یمن براساس دو عامل ایدئولوژی و ژئوپولیتیک صورت می‌­گیرد.

 

واژگان کلیدی: عربستان، سیاست، جنگ یمن، تحولات، امنیت

 

 

 

(Saudi Arabia's Strategy towards the Yemeni Crisis )2010-2015

 

Article 5. Vol.3. No.25. January 2018

 

Authors:

Nahid Hosseini Moghadam, Bahram Yousefi

 

Abstract

In this research checked Yemen's developments since 2011 that was the start of more serious protests relative to the ruling system, until 2015 that happened Saudi invasion to this country and be studied Saudi Politics during these few years in relation to Yemen's developments. Reviews and done analysis is sign of this Saudi foreign policy has been depending on expansion of penetration and maximizing security. In relation to Islamic countries, Saudi Arabia has tried to bring up yours as leader of the Islamic World and benefit from the Wahhabi religion in order to prevent Infiltration (penetration) and the power of your regional rivals Including Iran. Oil and geopolitics also have been two factors that has made Saudi Arabia more important internationally and this country could able to rely on these factors internationally bring allies together. Overall it takes place Saudi politics in Yemen's developments according to two factors ideology and geopolitics.

 

Keywords: Saudi Arabia, Politics, Yemen War, Developments, Security