مقاله 2. دوره سوم، شماره 26، بهمن 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

لقمان قنبری1، امید عزیزیان2

 

1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2- کارشناسی­ارشد علوم سیاسی، دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)

 

چکیده

جهانی شدن و تحول در ماهیت جنبش­‌های اجتماعی از مباحث مهم در علم سیاست است. از اینرو فهم رابطه جهانی شدن و تحول در ماهیت جنبش‌­های اجتماعی آتی ایران در کانون پژوهش حاضر می‌­باشد. این پژوهش درصدد جواب به این سوال است که چه رابطه‌­ای بین جهانی شدن در ابعاد ارتباطی- اطلاعاتی با آینده جنبش­‌های اجتماعی در ایران وجود دارد. فرضیه مطرح شده این است که جهانی شدن در ابعاد اطلاعاتی- ارتباطی یکی از عوامل مهم تحول در جنبش­ها و ظهور جنبش­‌های نوین اجتماعی در جامعه آتی ایران خواهد بود. متغیر مستقل جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات و متغیر وابسته پژوهش نیز ظهور جنبش­‌های نوین اجتماعی می‌باشد. یافته­‌های این پژوهش نشان می­‌دهد که در آینده جنبش‌­های جدید اجتماعی ایران دارای ویژگی‌­هایی چون هم­پوشانی بودن، غیرسیاسی بودن، هویت­‌گرا بودن،‌ چندسری بودن یا فقدان رهبری به شکل کلاسیک، ارتباط با نهادهای بین­‌المللی و منطقه­‌ای، پیروی از منطق پیش­روی آرام، استفاده از رسانه‌­های نوین مجازی و شبکه­‌سازی مجازی، طرح مطالبات دموکراتیک- حقوق بشری، افزایش پیوندهای دوجانبه و چندجانبه، اعتقاد به روش‌­های مسالمت‌­آمیز و پرهیز از خشونت می­‌باشد.

 

واژگان کلیدی: جهانی شدن، تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، جنبش­های نوین اجتماعی، فضای مجازی

 

 

 

The Globalization of Communication-Information Technology and Social Movements with Emphasizing on Perspectives on Iran's Social Movements

 

Article 2.Vol.3. No.26. February 2018

 

Authors:

Loghman Ghanbari, Omid Azizian

 

Abstract

Globalization and transformation in the nature of social movements it is an important topic in political science. Therefore, understanding the globalization's relationship and the evolution of the nature of future social movements in Iran is at the center of this research. This research seeks to answer to this question that what is the relationship between globalization in dimensions of communication – information with the future of social movements in Iran. The stated hypothesis is that globalization in the information-communication dimension will be one of the important factors in the movement's transformation and the emergence of new social movements in the future society of Iran. Independent variable of information and communication globalization and the dependent variable of the research also is the emergence of new social movements. Findings of this research shows that in the future new social movement of Iran has features like overlapping, non-political, being identity, being multitudinous or lack of leadership in the classical form, relations with international and regional institutions, follow the quiet ahead logic, use of modern virtual media and virtual networking, plan democratic demands - human rights, increasing bilateral and multilateral ties, believing in peaceful methods and avoiding violence.

 

Keywords: Globalization, Information and Communication Technology, New Social Movements, Cyberspace