مقاله 1. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

رضا پریزاد1، رحیم عینی2

 

1- دکتری علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (نویسنده مسئول)

2- دانشجوی کارشنا­سی­‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

چکیده

حزب توده ایران که در ادامه حزب کمونیست و گفتمان چپ پس از مشروطه و در راستای انقلاب سوسیالیستی 1917 شوروی شکل گرفته بود بعد از سقوط رضاشاه تأسیس شد. این حزب که در طبقه­‌بندی احزاب در طیف احزاب چپ قرار می­‌گیرد خود را وابسته به افکار مارکسیستی می­‌دانست که در تمام رخدادهای سیاسی از جمله: امتیاز نفت شمال، غائله آذربایجان، ملی شدن صنعت نفت و ... جانب اتحاد شوروی را گرفت و اندیشه مارکسیسم-لنینیسم را بعنوان ایدئولوژی و مکتب سیاسی خود ترویج نمود. پس از کودتای 28 مرداد 1332 این حزب بطورکامل توسط رژیم پهلوی سرکوب و ناچار به مهاجرت از کشور شد. حزب توده که به دنبال یک مارکسیسم ایرانی بود با شروع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و با حمایت از خط امام و مکتبی­‌ها به تأیید تمامی مواضع جمهوری اسلامی پرداخت، اما در سال 1362 با ایجاد سازمان مخفی و جاسوسی و فاش ساختن اسرار نظام به اتحاد جماهیر شوروی سرانجام توسط جمهوری اسلامی منحل اعلام شد. هدف این پژوهش بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی است، در این پژوهش ضمن بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی به دنبال تبیین این فرضیه هستیم که اصولاً در جامعه­‌ای که ریشه و فرهنگ آن با دین مبین اسلام گره خورده و انقلابی مستقل و مردمی در آن شکل گرفته اندیشه­‌های مارکسیستی نمی‌­تواند جایگاهی در آن داشته باشد ولو اینکه آن ایدئولوژی بخواهد خود را با نظام حاکم همسو کند.

 

واژگان کلیدی: حزب توده، انقلاب اسلامی، مارکسیسم-لنینیسم

 

 

 

Check Tudeh Party Positions in Relation to the Islamic Revolution of Iran (1978-1983)

 

Article 1.Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Reza Parizad, Rahim Eini

 

Abstract

Tudeh party of Iran which continues the communist party and the left discourse after the constitution and in line with the Soviet Socialist Revolution of 1917 it was formed, founded after the fall of Reza Shah. This party, classified in the parties, placed in the left-wing spectrum knew himself depended to Marxist thoughts which is in all political events among them: The north petroleum points, the Azerbaijan republic, the nationalization of the oil industry and ... took the side of the Soviet Union and promoted the thought of Marxism-Leninism as an ideology and its political doctrine. After the August 28, 1332 coup this party was completely suppressed by the Pahlavi regime and had to emigrate from the country. The Tudeh party was looking for an Iranian Marxism with the start of the Islamic revolution, return to Iran and with the support of the Imam's line and the schools, to confirm all the positions of the Islamic republic, but in 1362 by creating secret and spy agency and revealing the secrets of the system to the Soviet Union finally dissolved announced by the Islamic republic. The purpose of this research is Check Tudeh party's positions in relation to the Islamic revolution of Iran, in this research while analyzing the positions of the Tudeh party towards the Islamic revolution we seek to explain this hypothesis basically in a society tied to its roots and culture with the religion of Islam and formed an independent and popular revolutionary in it Marxist ideas cannot have a place in it even if that ideology wants to reconcile itself with the ruling system.

 

Keywords: Tudeh Party, Islamic Revolution, Marxism-Leninism