مقاله 2. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

احمد جهانی‌نسب1

 

1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مدرس دانشگاه پیام نور استان مازندران

 

چکیده

جهانی شدن بیش از دو دهه است که چه در حوزه اقتصادی و سیاسی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی بعنوان یکی از موضوعات اصلی در میان کشورها و صاحب­‌نظران تبدیل شده است و همزمان با مطرح شدن آن، چالش‌­هایی هم در مجامع رسمی و علمی با خود به همراه داشته است. تأثیراتی که جهانی شدن در تمامی حوزه‌­ها با خود دارد، موجب تفاسیر متفاوت و متعاقب آن موافقان و مخالفان بسیاری شده است. یکی از این حوزه‌­ها که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می­‌دهد، تأثیرگذاری جهانی شدن بر حوزه فرهنگی کشورها است که طبیعتاً ایران نیز از این قاعد مستثنی نیست. اما اینکه تا چه حد می­‌توان این تأثیرگذاری را در حوزه فرهنگی ایران مثبت یا منفی ارزیابی کرد و چالش‌­ها و فرصت­‌های آن را در کشور مشخص ساخت، موضوع بحث مقاله می­‌باشد. به نظر می­رسد در عرصه فرهنگ نیز جهانی شدن دارای مولفه­‌هایی است که باید مشخص گردد و از فرصت­‌های آن در جهت توسعه فرهنگی ایران استفاده شود. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات و داده‌­ها بصورت کتابخانه­‌ای یا اسنادی، نقش جهانی شدن بعنوان یک روند فراگیر و گسترده در توسعه فرهنگی ایران مورد بررسی قرار گرفته و به مولفه­‌های آن اشاره شود.

 

واژگان کلیدی: جهانی شدن، توسعه فرهنگی، اقتصاد سیاسی بین­‌الملل، ایران

 

 

 

The Role of Globalization in Iran's Cultural Development

 

Article 2. Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Ahmad Jahaninasab

 

Abstract

Globalization is more than two decades that whether in the economic and political area and in the cultural and social area has become as one of the main topics among the countries and experts and simultaneous with it's raising, has brought challenges in the formal and academic assemblies. Effects that globalization has with himself in all domains, has caused to different interpretations and subsequently many supporters and opponents. One of these domains which forms the subject of this research, is impact of globalization on the cultural area of countries that naturally Iran is no exception to this rule. But that's to what extent can be appreciated this effect in the cultural area of Iran, positive or negative and identify challenges and opportunities in the country, it is the topic of the article's discussion. It seems in the field of culture as well globalization has components which should be specified and used from its opportunities in the direction of Iran's cultural development. In this article tried to by descriptive-analytical method and using data and data collection as a library or documentary, examined the role of globalization as an inclusive and extensive process in Iran's cultural development and mention to its components.

 

Keywords: Globalization, Cultural Development, International Political Economy, Iran