مقاله 6. دوره سوم، شماره 28، فروردین 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

میثم کریمی1، محمدرضا صالحی2

 

1- دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم­‌الانبیاء (ص)

2- کارشناس‌­ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌­الانبیاء (ص)

 

چکیده

یادگيري، بخش مركزي زندگي هر فرد است. حتي زماني كه به آن فکر نمي‌­كنيم نيز اتفاق مي­افتد؛ با این تفکر كه رفتار در خلأ رخ نمي‌­دهد؛ لذا راه‌­هاي گوناگون رفتار، مرتبط با محيط كالبدي است. محيط­‌هاي یادگيري از عناصري تشکيل خواهند شد كه در كنار هم معنادار مي­‌شوند. ویژگي­ها و كيفيت­‌هاي هركدام از این عناصر در شکل‌­گيري رفتارهاي مختلف موثر مي­‌باشند. فيلسوف ژان‌پياژه، بر توانایي كودك در درك جهان بطور فعال تأكيد بسيار مي­‌كند و معتقد است كه كودكان بطور انفعالي اطلاعات را جذب نمي­‌كنند، بلکه آنچه را كه در دنياي پيرامون خود مي­‌بينند، مي­‌شنوند و احساس مي­‌كنند، سپس انتخاب و تفسير مي­‌نمایند. آموزش و به تبع آن محيط­‌های آموزشی بيشترین اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن­سازی جوامع به عهده دارند. كالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعاليت دانش­‌آموزان است؛ فضاهایی كه دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فيزیکی ذهنی، عاطفی و اجتماعی كودكان می­‌باشد كه تحقق این امر از طریق طراحی جزئيات فضاها باتوجه به الگوهای رفتاری كودكان امکان‌پذیر می­‌گردد. محققان روانشناسی محيط، با مطالعه الگوهای رفتاری كودكان در محيط­‌های آموزشی به مواردی موثر، از قبيل اندازه مدرسه، نورپردازی و ... كه نقش عمده­ای در افزایش یادگيری دارند، برخوردارند كه در جریان مقاله، به بررسی دقيق­‌تر آنها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله بصورت کیفی به بررسی محیط­‌های آموزشی دارالقرآنی و آموزشگاه‌­های زبان و تأثیر آن را در یادگیری مورد ارزیابی قرار داده است.

 

واژگان كلیدی:عوامل محيطی، یادگيری، رفتار، محيط آموزشی

 

 

 

The Effect of Psychological and Environmental Classrooms Factors on Learning in Quranic Centers and Language Schools

 

Article 6. Vol.3. No.28. April 2018

 

Authors:

Meysam Karimi, Mohammad R. Salehi

 

Abstract

Learning is the central section of each person's life. Even when we do not think so it also happens; with the thought that does not occur behavior in the vacuum; therefore, various ways of behavior, is related to the physical environment. Learning environments will be formed from elements that they are meaningful together. Features and qualities each of these elements are effective in shaping different behaviors. Education body is creating spaces related to student activity; spaces that are suitable conditions and desirable for mental physical growth, emotional and social children that realization is possible through the design of the spaces given the behavior patterns of children. Philosopher Jean Piaget, much emphasis on the ability of the child in understanding the world actively and believes that's the kids do not attract information passively but what that in the world around you they see they hear and feel then select and interpret. Education and consequently educational environments are responsible greatest effect and take the role on the mindset and civilization of societies. Psychology environmental researchers, by studying child behavior patterns in educational environments into effective cases such as school size, lighting and ... who have a major role in enhancing learning, have in the course of the article, will be paid look at them more precisely. The purpose of this article qualitatively to check Darlqarani educational environments and language institutions and evaluated its effect on learning.

 

Keywords: Environmental Factors, Learning, Behavior, Educational Environment