مقاله 1. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شهرام خداکرمی1، رضا لایق2

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2- دانشجوی دکتری جامعه‌­شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

پدرسالاری و پدرشاهی بنیان­‌های تئوریک خاصی در اندیشه قدما و متأخرین چون؛ افلاطون، مکیاول، توماس هابز و هگل دارد که با بهره­‌گیری از شرایط جوامع سنتی امکان بروز می­یابد. همچنین پدرسالاری عربی با بهره‌­گیری از ساختارها و سنن تاریخی-اجتماعی جوامع عرب همچون؛ «قبیله، عقیده، غنیمت» بعنوان استوارترین مجرای انتقال و حفظ قدرت در این جوامع تکوین یافته است. پدرسالاری عربی با دستیابی به ثروت کلان مستخرج از نفت نسبت به تکرار عقیده غنیمت در قشربندی قبیله‌­ای این جوامع که بزرگترین ساختار اجتماعی آنها است، پرداخته و با ایجاد ذهنیت پدرسالارنه نسبت به بازتولید فرهنگی خود در ذهنیت فرد عرب موفق بوده است و همچنین در تصادم با موج جهانی شدن نسبت به جعل و وارونه­‌سازی آن و هر تکان‌ه­ای همچون جهانی شدن که می‌­تواند در لرزاندن پایه‌­های پدرسالاری موثر باشد با بکارگیری و تولید دستگاه تکنوکراسی رفاهی و رفاه فزاینده نسبت به از بین بردن وضعیت سوژه‌­گی فرد و پیش‌­خرید کالا و درخواست سیاسی جامعه اقدام نموده است.

 

واژگان كليدي: پدرسالاری عربی، جامعه­‌شناسی تاریخی، رفاه، بازتولید فرهنگی، جوامع عرب

 

 

 

Theoretical, Social, and Historical Basis of Arab Patriarchy: from Genesis to Continuity

 

 

Article 1.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Shahram Khodakarami, Reza Layegh

 

 

Abstract

Patriarchy has certain theoretical foundations in the thought of classical and modern theorists such as Plato, Machiavell, Thomas Hobbes and Hegel, which can be expressed by the conditions of traditional societies. Additionally, Arab patriarchy by benefiting from the historical and social traditions of Arab societies such as "Tribe, Belief, Trophy" has evolved as the strongest channel for transferring and preserving the power in these societies. Arab patriarchy by gaining a vast amount of wealth from oil has succeeded in the repetition of the belief in trophy in the tribal stratification of these societies, which is their largest social structure. Meanwhile, it has also succeeded in creating the idea of patriarchy in an Arab individual’s mentality through cultural reproduction. Moreover, it has taken action in forging and reversal of patriarchy upon encountering globalization or any impulses like that which could be effective in shaking the basis of patriarchy, by using and producing welfare technocracy and increasing welfare in eliminating the state of individual’s subjectivity, pre-purchasing the goods and community’s political demand.

 

Keywords:Arab Patriarchy, Historical Sociology, Welfare, Cultural Reproduction, Arab Communities