مقاله 2. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

بختیار وطنی اجیرلو1

 

1- کارشناسی­­‌ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری  

 

چکیده

علاوه بر آثار حقوقی که نظام ثبتی به دنبال دارد، اثری که اجرای صحیح مقررات ثبتی در استقرار امنیت و رفاه اقتصادی و امکان برنامه‌­ریزی‌­های دقیق اقتصادی بوسیله دولت­ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. امنیت و رفاه اجتماعی در همه ابعاد آن از جمله در بعد اقتصادی، مطلوب و نیاز همیشگی جامعه بشری بوده است که دولت­ها همواره با ایجاد تاسیسات حقوقی مناسب در جهت دستیابی به آن گام برداشته­‌اند. یکی از تاسیساتی که دولت­ها برای ایجاد امنیت در جامعه خصوصاً امنیت حقوقی، مالی، اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته­‌اند؛ نظام­های ثبت املاک است. ثبت املاک و صدور سند مالکیت موجب تثبیت مالکیت و اطمینان در سرمایه می‌­شود. قوانین ثبتی باعث شده­‌اند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری درخصوص املاک شده است. البته این ثبت املاک در کشور دارای ایراداتی نیز هست که با رفع آن می­‌توان امیدوار به اصلاح این شیوه بود. یکی از این موارد بدواً تشکیل کارگروهی از کارشناسان مختلف در راستای ارائه مشکلات موجود در قوانین ثبتی در راستای لزوم اصلاح نقشه­‌های ثبتی در سطح کشوری، استانی و منطقه­‌ای است. از سوی دیگرایجاد طرحی متمرکز جهت ثبت اطلاعات ثبتی نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.

 

واژگان کلیدی: قوانین ثبتی، سند رسمی، تعارض، رفع دعاوی مالکیت، سازمان ثبت

 

 

The role of Registration Rules in Resolving Property Claims

 

 

Article 2.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Bakhtiar Vatani Ajirlou

 

Abstract

Beside the legal effects of the registration system, the impact of the proper implementation of the registration rules in creating security and economic welfare and the possibility of accurate economic planning by the governments is very important. The security and social welfare in all its dimensions, including economics, have been desired and demanded by the human society, for which governments have always taken steps to achieve them by establishing appropriate legal entities. One of the facilities used by governments to create security in the community, especially legal, financial, economic and social, is real estate registration entities. Property registration and issuing ownership document lead to stabilizing the ownership and security in the capital. The registration rules have led to the maintaining people’s ownership right as well as a reduction in legal claims in this regard. Moreover, the registration rules have made a limitation on the property. Of course, such registration method of real estate in the country has also some problems, that in case of solving them, we can hope a corrected method. One of the solutions, at the beginning, is creating a team of different experts in order to address the problems encountered in the registration rules aimed at emphasizing the amendment of the registration maps at the national, provincial and regional levels. On the other hand, creating a centralized registration plan will be also beneficial in this regard.

 

Keywords: Registration Rules, Formal Document, Conflict, Resolving Ownership Claims, Registration Organization