مقاله 3. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

رضا فرمانی جامع1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق عمومی

   

چکیده

ضابطین قضایی بعنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجه در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. برمبنای همین واقعیت است که سیستم‌­های کیفری مختلف تلاش‌­های گسترده­ای جهت نظام‌­مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین دادگستری پرداخته است. طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصوبه 1392 ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌­آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب این قانون اقدام می‌­کنند. هدف در این تحقیق این است که بتوان وظایف و اختیارات قانونی که در ایران برای ضابطین قضایی بخصوص ضابطین دادگستری در نظر گرفته شده است بطور کامل بیان نماید و همچنین تاثیر فعالیت‌­های ضابطین در حفظ حقوق عمومی و شهروندی متهمان را بیان داشته و یک منبعی در این خصوص فراهم آورد تا خوانندگان با خواندن آن با مفاهیم اولیه و حقوق متهمان نزد ضابطین قضایی آشنا گردند.

 

واژگان کلیدی: ضابطین قضایی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی، حقوق متهم

 

 

Surveying the Role of the Executive Officers in Enforcement of Public and Citizenship Rights

 

Article 3.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Reza Farmani Jame

 

Abstract

The judicial authorities, as the executive arm of the judiciary, play an important and significant role in achieving the criminal justice and an even closer approach to the effective and desirable criminal justice system. Based on this fact, in order to systematize and legal control combined with the authority of the criminal law and other regulations, various criminal systems have made extensive efforts to determine the status of the cases as well as the limits of the authority of the judiciary. According to Article 28 of the Criminal law, approved in 2013, judicial authorities are officers, who take action in detecting crime, preserving signs, collecting evidence of crime, recognizing accused people and preventing them from escaping and hiding, preliminary investigations, issuing bonds and the execution of judicial decisions according to this law under the supervision of the prosecutor. The aim of this research is to provide a full explanation of the legal duties and authorities of law in Iran for judicial authorities, especially the judiciary, as well as the impact of the activities in protection of the public and the citizenship rights of the accused ones and a source in this regard so that the basic concepts and right of the defendant to the judiciary were introduced to the readers.

 

Keywords: Judicial Authorities, Citizenship Rights, Public Rights, Accused Rights