مقاله 4. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سید مهران محمدی1

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق بین‌­الملل

 

چکیده

حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه، با واکنش‌­های مختلفی در عرصه بین‌­الملل مواجه شد. متحدان آمریکا از این حمله حمایت کردند. مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل حقوق بین‌­الملل اعلام کردند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که حمله موشكي ايالات متحده آمریکا به سوريه از منظر حقوق بين‌­الملل را چگونه می­‌توان ارزیابی کرد؟ آیا این حمله از منظر حقوق بین‌­الملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریه‌­ای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه اصولی از حقوق بین­‌المللی می­باشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصول عدم مداخله در امور حاکمیت دولت­ها و عدم توسل به زور، به آخرین تحولات مبحث مداخله‌ بشردوستانه در قالب نظریه‌ مسئولیت حمایت می­‌پردازد، و قانونی بودن حمله موشک آمریکا به سوریه را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار می‌­دهد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که حمله موشکی آمریکا به سوریه نقض صریح اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است. از طرفی این اقدام در قالب نظریه مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت نیز قابل توجیه نیست زیرا مداخله براساس دو نظریه مورد اشاره نیازمند مجوز شورای امنیت است که دولت آمریکا این مجوز را نداشت.

 

واژگان کلیدی: حمله موشکی، آمریکا، سوریه، حقوق بین‌­الملل، شورای امنیت

 

 

 

U.S Missile Strike Against Syria from the Perspective of the International Law

 

Article 4.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Seyed Mehran Mohammadi

 

Abstract

The US missile strike in Syria has raised various reactions internationally. US allies supported the attack. The opposition, however, has declared it to be contrary to the explicit principles of the United Nations Charter of International Law. The present study surveys how the US missile attack on Syria can be assessed in international law. Is the attack legitimate in international law? If it is legitimate, based on what theory is justifiable, and if it is not legitimate, what are the principles of international law? This article by the descriptive- analytical method, while mentioning the principles of non-intervention in state governance and not using the force, explains the latest developments in Humanitarian intervention in the form of Responsibility to protect theory, and surveys the legitimacy of the US missile strike against Syria in terms of these two theories. The results of the study indicate that the US missile strike in Syria is an explicit violation of the principle of non-intervention in the affairs of other countries and the principle of not using the force. On the other hand, this action is justifiable in terms of neither Humanitarian intervention theory nor the Responsibility to protect theory; because interventions based on the two mentioned theories require the permission of the Security Council that the US government did not have it.

Keywords: Missile attack, US, Syria, International Law, Security Council