مقاله 5. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

کبری جعفری هرندی1

 

1- کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌­الملل و وکیل دادگستری

 

چکیده

در جهان امروز تحریم‌­های بین­‌المللی بعنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی مطرح می‌­شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می­‌گیرد و اغلب نه تنها سیاست دولت­‌های مورد تحریم تغییر پیدا نمی‌­کند بلکه فشار اصلی تحریم­ها در بسیاری از موارد قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را تحت‌­الشعاع قرار داده و باعث افزایش رنج و آلام مردم می­‌شود. این مهم زمانی مورد توجه قرار می­‌گیرد که تحریم­ها از سوی کشورهای صاحب قدرت و به خصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد. یکی از مهمترین انواع تحریم در این فرایند، تحریم­‌های اقتصادی بین‌­المللی بوده که اگرچه در قالب حفظ صلح و امنیت بین‌­المللی در برخی موارد، امری ضروری به نظر می­‌رسد و ابزاری در جهت ممانعت از تجاوز می­‌باشد و هدف غایی آن تغییر و تعدیل در رفتار کشورهای هدف است. لیکن آنچه مسلم است آنکه تحریم­ها همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هرگونه تفکیک یا تمایزی، به گروه­‌های آسیب­پذیر کشورها صدمه وارد می‌­آورد و موجب نقض حقوق بشر می­‌شود. در مورد تحریم‌­های اقتصادی صورت گرفته توسط سازمان ملل و وضعیت حقوق بشر باید گفت که اگرچه مکانیسم بکارگیری تحریم­ها ممکن است تا اندازه­ای به تحقق اهداف ملل متحد کمک نماید، اما در عمل هزینه‌های حقوق بشری ایجاد شده بر جمعیت مردم از یک­سو و وجهه خدشه­‌دار شده قدرت­های اعمال کننده تحریم از سوی دیگر، بسیار گزاف­تر از منافع حاصل از این اقدامات است.

 

واژگان کلیدی: تحریم اقتصادی، شورای امنیت، حقوق بشر، حق توسعه، حق سلامت

 

 

 

Pathology of the United Nations Economic Sanctions in terms of Human Rights

 

Article 5.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Kobra Jafari Harandi

 

Abstract

In today's world, international sanctions are being proposed as a means of imposing pressure on countries through the international community, the aims of which are changing and adjusting the policy and nature of the target countries. Often not only the policy of sanctioned governments does not change, but the main pressure of the sanctions in many cases violate the human rights as well as its rules and increase people’s torture. This important issue is mostly considered when sanctions are imposed by the world's powers as well as United Nations, in particular. One of the most important types of sanctions in this process is international economic sanctions, which although in some cases is assumed essential in maintaining the international peace and security and is used as an instrument for preventing the aggression the ultimate goal of which is to change and modify the behavior of target countries. But what is certain is that sanctions always come with unwanted effects that, without any distinction or separation, harm the vulnerable groups of countries and violate human rights. Regarding the economic sanctions imposed by the United Nations and also the situation of the human rights, it should be noted that although the mechanism of imposing sanctions to some extents may contribute to the realization of the goals of the United Nations, actually the human rights expenditure made on the population on one hand, and the demolished popularity of the powers imposing sanctions, on the other hand, are far more abusive than the benefits of these measures.

 

Keywords: Economic Sanctions, Security Council, Human Rights, Right to Development, Right to Health