مقاله 6. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

امیر حایری1

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق بین­‌الملل  

 

چکیده

جنگ­ها و تبعات آنها عمیق‌­ترین تاثیرات را بر کودکان تحمیل می‌­سازند. کودکانی که هیچگونه نقشی در برپایی مخاصمات نداشته‌­اند، و بطبع نیز هیچ نقشی در وضع قوانین جنگ و مطالبه آنها نیز ندارند. جدا از پیامدهای بسیار گسترده و شوم جنگ یکی از شرم‌­آورترین پیامدهای آن بکارگیری رذیلانه کودکان در جنگ می­‌باشد. سوء استفاده از کودکان بواسطه روح کودکانه و عمر ناپخته‌­شان بسیار آسان می­‌باشد. کودکان، قربانیان اصلی جنگ­ها هستند. کودکانی که وقوع جنگ و درگیری­‌های مسلحانه ناگهان به میانه کارزاری سوق داده می­‌شوند که هیچ تناسبی با دوران کودکی آنها ندارد. امروزه یکی از چالش‌­هاي اساسی مطرح در حوزه حقوق بین­‌الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، بکارگیري فزاینده کودکان بعنوان سرباز در مخاصمات مسلحانه بین‌­المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی است. به‌­رغم اینکه نظام بین‌­المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با محوریت ممنوعیت استخدام و استفاده از کودکان در نبردهاي مسلحانه حاوي مقررات بین­‌المللی وافري است اما جامعه جهانی همچنان شاهد حضور فزاینده اجباري و حتی داوطلبانه کودکان سرباز در درگیری­های مسلحانه معاصر است.

 

واژگان کلیدی: کودک، سرباز، سازمان ملل متحد، کنوانسیون­‌های ژنو

 

 

Surveying the Concept of the Child Soldier in the International Law

 

Article 6.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Amir Haieri

 

Abstract

Wars and their consequences impose the deepest effects on children. Children who have not played any role in the creation of the conflicts, and as a result, they have played no role in laying down the laws of the war and their demands as well. Apart from the widespread and ominous consequences of the war, the atrocious use of children in war is one of its most disastrous consequences. It's very effortless to abuse children because of their childish spirits and immaturity. Children are the main victims of wars. They are suddenly moved to the middle of war and armed conflict which has no relation to their childhood. Today, one of the basic challenges in the area of international law, especially humanitarian law, is the increasing use of children as soldiers in international as well as internal armed conflicts. Despite the fact that the International Humanitarian Law and human rights system, with a focus on the prohibition of the recruitment and use of children in armed conflicts, contains abundant international regulations, the international community continues to witness the ever-increasing mandatory and even voluntary presence of child soldiers in contemporary armed conflicts.


Keywords: Child, Soldier, United Nations, Geneva Conventions