مقاله 7. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمد علی بادامی1، محمد مهدی بادامی2

 

1- دانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی، مدرس دانشگاه بوعلی همدان

2- کارشناسی‌­ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید قم، مدرس دانشگاه پیام نور  

 

چکیده

از جمله مسائلی که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو می­‌باشد مسئله حقوق زن است. حقوق زن از مهمترین مباحث حقوق بشری می­‌باشد که تمام فرهنگ­‌های مختلف در جوامع گوناگون با این موضوع درگیر بوده و هستند. بی­‌تردید باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، در جامعه تفکرات متفاوتی در این زمینه بین افراد وجود خواهد داشت، چرا که آگاهی افراد جامعه از مبنای حقوق زن، غالبا افکار را به جای مردسالاری یا زن­‌سالاری به سمت انسان‌­سالاری سوق می‌­دهد. با بررسی این موضوع از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب می‌­توان پی به وجود مبنای حقوقی برای زنان براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهان­‌شمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، اگرچه قبل از پیدایش حقوق بشر، جامعه­ غربی مبنای این تفکر را در عقایدی چون فمنیسم دنبال می­‌نمود. حال با این مقایسه تطبیقی درخواهیم یافت که، دین مبین اسلام این مبنای کرامت انسانی را نسبت به اعطای حقوقی برای زنان از چهارده قرن پیش مورد توجه خود قرار داده است.

 

واژگان کلیدی: مبنا، حقوق زن، اسلام، غرب، کرامت انسانی

 

 

The Study of the basis of Women's Rights from the Point of View of the Legal System of Islam and the West (View from Feminism to Human Dignity)

 

 

Article 7.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Mohammad Ali Badami, Mohammad Mehdi Badami

 

Abstract

Among the issue most widely discussed in today's society and dialogue is the question of women's rights. women's rights are human rights issues that all different cultures or different societies are involved with this issue. According to the process of thinking about women's rights in society certainly, there will be different attitudes in this area between people, because people's awareness of the rights of women often pushes mind toward democracy of the human rather than masculinity or femininity. By examining this issue From the perspective of the legal system of Islam and the West,the legal basis for women's rights based on human dignity can be realized which Western human rights worldwide has now turned its attention to it, However before the appearance of human rights, Western society follows this attitude on the basis of thinking to the ideas of feminism. Now with this comparative comparison we will realize that from fourteen centuries ago Islam puts its attention to the basis of human dignity for women's rights.

 

Key Words: Foundation, Women's Rights, Islam, West, Human dignity