مقاله 8. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

اسرین عبداله­‌نژاد1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق عمومی، پژوهشگر حقوقی  

 

چکیده

یکی از پارادایم‌های حاکم بر حوزه اداره امور عمومی مساله دولت محلی بوده است. ویژگی اصلی دولت محلی، اداره امور عمومی و واگذار نمودن آن به واحدهای محلی در هر کشور می‌باشد. ارتباط عدم تمرکز با دولت محلی از یک­سو، دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به واحدهای محلی بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیم‌­گیری اداری و اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر اداره امور محلی توسط دولت‌های محلی مستلزم تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها می‌باشد. بنابراین لازم است که ارتباط دقیق دولت محلی با عدم تمرکز را مورد مداقه قرار داده تا به یک برداشت درست از دولت محلی بعنوان مظهر اصلی عدم تمرکز نائل آئیم. در این راستا دولت‌های محلی زیر نوعی ولایت دولت مرکزی هستند و دستگاه‌های مرکزی بر آنها کنترل و نظارت دارند و عملاً نوعی محدودیت‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداری‌ها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیم‌­گیری و اداره امور کشوراند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.

 

واژگان کلیدی: دولت محلی، تمرکززدایی، شورای شهر، شهرداری، قانون اساسی

 

 

Surveying the Performance of the Local Government and Decentralizing from the View Point of Public Law

 

Article 8.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Asrin Abdollah Nejad

 

Abstract

The issue of the local government has been one of the paradigms governing the area of administrating the public affairs. The major characteristic of the local government in each country is the administration of public affairs and transferring it to the local units. On the one hand, the relationship between decentralization and the local government is giving the legal entity of public law to local units, so that they are freely governed and have the authority to make administrative and executive decisions, and, on the other hand, the administration of local affairs by local governments need to delegate some part of governmental authorities to these units. Therefore, it is imperative to place the accurate relation between the local government and the decentralization under scrutiny, in order to reach a correct perception of the local government as the main manifestation of decentralization. In this regard, local governments are administrated by a central government and are controlled and supervised by central organizations, moreover, certain legal constraints are actually considered for them. In Islamic Republic of Iran by the implementation of the law of the councils, the possibility of administering local affairs has been made by the local institutions such as municipalities and councils. Although, in Article VI of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, local entities are the pillars of the decision-making and administration of the country, they must obey the rule of law and central government as per the upcoming constitution.


Keywords: Local Government, Decentralization, City Council, Municipality, Constitution