مقاله 9. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

منصوره کاشانی دوست1

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد حقوق بین­‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

چکیده

اتحادیه­‌های علمی دانشجویی گروه‌­هایی هستند که به صورت داوطلبانه، فعالیت‌های علمی انجام می­‌دهند؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گردهم می‌آیند و با فعالیت در اتحادیه‌­های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت در انجمن­ها و اتحادیه­‌های علمی شناخته شده آزاد بوده مشروط به‏ اينكه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوری اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. بنابراین هيچكس‏ را نمي‏­‌توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏. با این مقدمه فعالیت این انجمن­ها در برخی از موارد همراه است با ورود برخی از دانشجویان خارجی که امکان تحصیل در دانشگاه‌­های داخل کشور را کسب کرده­‌اند و درجه فعالیت آنها بستگی به شرایط دانشگاه و سیاست‌های آن داشته و در برخی از موارد پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادي، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت‌­شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً در برخی از موارد اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می­‌شود که دولت و در مقام بالاتر قانون‌گذار به منظور جلوگیري از این پیامدهاي منفی، باتوجه به مصالح سیاسی، اقتصادي و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودي محدودیت­‌هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران پرداخته و براساس مطالعه­­ صورت گرفته مشاهده گردید که اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی عمدتا تحت نظارت نهاد یا سازمان خاصی صورت نمی­‌گیرد و بیشتر یک تشکل مستقلی هستند که تنها به اتحادیه اسلامی دانشجویان افغانستان در ایران که از سال 1371 تشکیل شده است می­‌توان اشاره نمود.

 

واژگان کلیدی: اتباع بیگانه، اتحادیه دانشجویی، انجمن، دانشگاه، قانون اساسی

 

 

 

The Position of the Foreign Students’ Union in Iran

 

 

Article 9.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Mansoureh Kashanidoust

 

Abstract

Student scientific unions are groups that volunteer to conduct academic activities; students come together for scientific and specialized purposes and through their activities in scientific unions, while promoting and deepening the field of science in universities, they pave the way for their progress. As per the Constitution of the Islamic Republic of Iran, known associations and unions can freely act, provided that they do not violate the principles of independence, liberty, national unity, Islamic norms and principles of the Islamic Republic of Iran. Therefore, no one is prevented from or forced to participate in one of them. By such an introduction, the activities of these associations in some cases are accompanied by the presence of some foreign students who have been able to study at universities of the country and the level of their activities depends on the university's status and policies. In some cases it has consequences for the politic, security, economic, culture and even geographic and morphologic aspects of the population. Particularly, the adverse effects of their presence on the vital factors of the country will be far greater in some cases. This makes the government and the higher legislator to apply restrictions on the rights of foreigners in order to prevent these negative consequences and preserve the political, economic, and social interests of the country as well as the citizens. This research, using a descriptive-analytical method, studies the position of the Foreign Students’ Union in Iran. Based on the results at the Foreign Students' Union is not usually supervised by a particular institution or organization, whereas, acts like an independent organization that as an example we can only refer to the Islamic Association of Students of Afghanistan in Iran, founded in 1992. 


Keywords:
Foreigners, Students Union, Association, University, Constitution