مقاله 10. دوره سوم، شماره 31، تیر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

نسترن زرگری1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق عمومی  

 

چکیده

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان بعنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهمترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت‌­هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخ­‌هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است. فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمدهاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند. با اصلاح ساختارهاي قوانين اين امكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد. اما قوه تقنینی کشور نیز در این زمینه با چالش­‌هایی روبرو است که مانع از عملکرد موثر آن می‌­گردد. در این مقاله به بررسی چالش‌های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت.

 

واژگان کلیدی: قوه مقننه، فساد اقتصادی، چالش، ساختارهای قانونی

 

 

 

The Challenges Faced by the Legislature in Combating Economic Corruption

 

Article 10.Vol.3. No.31. July 2018

 

Authors:

Nastaran Zargari

 

Abstract

Today, corruption and combating it are considered as a major issue in many countries around the world. The main causes of economic corruption in the public sector relate to government tenures in the economy, including trade restrictions, industrial subsidies, price control, multiple exchange rates, low wages in public and commercial services, and reserving natural resources like oil. Economic corruption reduces investment and slows the economic growth down and ultimately leads to not achieving the goals of economic development in the country. Tax revenues are reduced and the quality of economic infrastructure and public services decreases. By reforming the structure of the law, it will be possible to modify the balance between the benefits and the losses caused by financial corruption-based behavior. However, the country's legislature encounters challenges that prevent its effective functioning. This paper surveys the challenges that the legislature is faced in combating economic corruption.

 

Keywords: Legislature, Economic Corruption, Challenge, Legal structures