مقاله 2. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاتح مرادی1

 

1-دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

چکیده

روابط واحدهای سیاسی بر دامنه‌ای از محور هژمونی- سلطه قرار دارد. در مقایسه با سلطه، هژمونی با احتمال بیشتری بر اعتماد نسبی طرفین و قدرت نرم استوار است، لذا از سلطه متفاوت است. تجربه نشان داده است واحدهای سیاسی و کشورهایی که روابط‌­شان را براساس معیارهای هژمونیک مبنی بر رضایت نسبی طرفین بنیان نهاده‌اند، موفق‌تر عمل کرده‌اند و هزینه‌های چندبعدی و جبران‌ناپذیر در روابط سیاسی‌شان را با نسبت قابل‌توجهی کاهش داده‌اند. به­‌نظر می‌رسد، در این میان با بررسی معیارهای گوناگون و سیر تاریخی روابط ج. ا. ایران با اقلیم کردستان همواره بر بعدی غیرهژمونیک و متمایل به سلطه استوار بوده است. گستره سیاست، بویژه تحولات منطقه‌ای در دو دهه اخیر تغییرات زیادی داشته است. درک نامناسب این تغییرات شرایط را بحرانی‌تر و ناکارآمد خواهد کرد. تحولات اقلیم کردستان قبل از هر چیز زائیده واقعیت‌های منطقه و ماهیت چندبعدی آن است. در حالیکه، برخورد با این واقعیت در روابط ایران همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و در مجموع بر دامنه غیرهژمونیک روابط این دو بیشتر دامن زده است. بررسی چگونگی سیر تاریخی این وضعیت و چشم‌انداز احتمالی از این روابط در متن حاضر به بررسی گذاشته شده است با این هدف که به زوایای مختلف آن پرتو بیشتری بیافکند. بنابراین پژوهش حاضر در پی روشن کردن ماهیت هژمونی- سلطه روابط موجود از زوایای مختلف است.

 

واژگان کلیدی: اقلیم کردستان، ج. ا. ایران، هژمونی، سلطه

 

 

 

The Kurdistan Region and Islamic Republic of Iran; in Struggle for Hegemony and Domination

 

Article 2.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Fateh Moradi

 

Abstract

The relations of political units are on the domain of the hegemonic-dominant axis. Compared to domination, hegemony is more likely to be based on the relative reliability of the parties and soft power; therefore, it is different from domination. According to the experience, political units and countries that have established their relationship based on hegemonic criteria on the basis of the relative satisfaction of the parties have been successful and have significantly reduced the multidimensional and irreversible costs of their political relations. In the meantime, by studying the various criteria and the history, it seems that the relations between Islamic republic of Iran and the Kurdistan region have always been based on non-hegemonic and dominant dimension. The scope of politics, especially regional developments, has undergone many changes over the past two decades. Inappropriate understanding of these changes will make the situation more critical and inefficient. The developments in the Kurdish region first of all are the results of the realities of the region and its multidimensional nature. Whereas dealing with this fact in the relation with Iran has always been accompanied by ups and downs, and has generally increased the neo-hegemonic domain of the relations between two parties. The present study surveys the history of this situation and the possible perspective of these relationships. Therefore, the aim of it is clarifying the nature of hegemony-domination of the relationships from different aspects.

 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Kurdistan Region, Hegemony, Domination