مقاله 3. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حمید جهان‌آرا1

 

1-کارشناسی­‌ارشد روابط بین­‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد  

 

چکیده

خلیج فارس بعنوان یکی از منابع اصلی تامین انرژی همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. از این­رو، امنیت خلیج فارس علاوه بر ابعاد منطقه‌ای دارای اهمیت و ابعاد بین‌المللی نیز است. در این شرایط، شناخت سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و دلایل اتخاذ این سیاست­ها اهمیت مضاعفی می‌یابد. پرسش این مقاله معطوف به شناخت سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و سپس دلایل اتخاذ این سیاست‌ها است. سیاست‌های امنیتی ایران در خلیج فارس عبارتند از: تاکید بر نظم منطقه‌­ای و حذف دولت­های غیرساحلی از ترتیبات امنیتی خلیج فارس، حمایت از جنبش‌ها و گروه‌های شیعی در منطقه و افزایش قدرت نظامی و تسلیحاتی. این سیاست­ها بر دو پایه؛ برتری قدرت ایران در منطقه و سمت‌گیری سیاست خارجی آن مبنی بر تغییر وضع موجود شکل گرفته است. روش این پژوهش براساس ماهیت تحقیق تبیینی و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

 

واژگان کلیدی: امنیت، ایران، قدرت، سمت­گیری سیاست خارجی، خلیج فارس

 

 

 

Security Policies of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf

 

Article 3.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Hamid Jahanara

 

Abstract

The Persian Gulf as one of the main sources of energy is considered by the regional and trans-regional world’s powers. Hence, the security of The Persian Gulf, more than regional dimensions is important in international as well. In this context, it has additional importance to understand both the security policies of the Islamic Republic of Iran as a major actor in the region and the reasons for adopting this Policies. This article’s question focuses on understanding the security policies of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and the reasons for adopting these policies. Security policies in the Persian Gulf includes: Emphasizing on regional’s order and oppose with the presence of foreign powers in the Persian Gulf, Supporting the movements and Shia groups in the region and increasing the power of military and arms. this Policies is formed based on the superiority of Iranian power in the region and the orientation of its foreign policy to change the status of current situation. The method in this research is based on the nature of explanatory research and the data and information needed are collected in library.

 

Keywords: Security, Iran, Power, Orientation of Foreign Policy, Persian Gulf