مقاله 7. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

میترا حاجیان1

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق خصوصی  

 

چکیده

رسالت دین مبین اسلام، تأمین سعادت دنیوی، اخروی و آرامش انسان می­‌باشد. رسیدن به این هدف الزاماتی دارد؛ از جمله آنها پذیرش صلح و امنیت در روابط اجتماعی و بین­‌المللی بعنوان اصل اولیه است. پذیرش این اصل بدان معنا است که هر عامل برهم زننده صلح ممنوع می‌شود. در این میان عوامل مختلفی می­‌تواند امنیت انسان­ها را به مخاطره بیندازد که تولید، انباشت و استفاده از تسلیحات هسته‌­ای باتوجه به آثار و خطرات فراوان­اش به صورت جدی مورد توجه همگان قرار گرفته است. سوال این است که باتوجه به ادله مختلف شرعی حکم فقهی تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌­های هسته­‌ای چیست؟ یافته‌­های تحقیق بیانگر آن است که هر فعالیتی پیرامون این تسلیحات نه تنها با تفکرات اسلامی ناسازگار است، بلکه رفتاری غیرعقلانی و فاقد منافع احتمالی است. از نظر منابع فقهی، تولید، انباشت و استفاده از این نوع سلاح­ها هیچ توجیهی جزء بازدارندگی ندارد؛ و این در حالی است که سلاح‌­های هسته­ای امروزه نقش دیگری غیر از بازدارندگی پیدا کرده­اند و زمینه بر هم زدن صلح و امنیت جهانی را به دنبال دارند.

 

واژگان کلیدی: سلاح‌­های هسته­‌ای، حکم شرعی، صلح و امنیت، منفعت جمعی

 

 

 

Requirements of Using Nuclear Weapons Based on Reverence Proofs

 

Article 7.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Mitra Hajian

 

Abstract

The mission of Islam is to provide worldly and otherworldly prosperity as well as human tranquility. Achieving this goal needs some requirements including the acceptance of peace and security in social and international relations as a primary principle. Accepting this principle means that any disruptive factor to peace is prohibited. Among the various factors could endanger the safety of humans, the production, accumulation and use of nuclear weapons have been seriously addressed by the public according to their many effects and dangers. The question is this, what is jurisprudential sentence of the production, accumulation and use of nuclear weapons, given the different legal arguments? The results of the research indicate that any activity regarding such weapons is not only incompatible with Islamic thoughts, but is irrational and lacks probable interests. In terms of jurisprudential sources; production, accumulation and use of these types of weapons has no justification but prohibitory, while, nowadays they have a role other than prohibitory and pave the way for disturbing global peace and security.

 

Keywords: Nuclear Weapons, Religious Sentence, Peace and Security, Public Interest