مقاله 10. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مهدی رحیمی1

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد مدیریت تکنولوژی، موسسه آموزش عالي فارابي‌کرج      

 

چکیده

در محیط پرچالش هزاره جدید و در عرصه رقابت میان سازمان­ها، ﯾﮑﯽ ﺍز ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ، دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺍﺟﺮﺍي وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺪون وﺟﻮد ﺍﻃﻼﻋﺎت امکانپذیر ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪﺍي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮﺍي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ است. تکنولوژی اطلاعاتی موجب ساده­تر شدن ارتباطات در درون سازمان­ها شده است و موجب شده به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به اطلاعات کامل‌تری دست یابند که در نتیجه، کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد و تصمیم­‌گیری باتوجه به محیط خارجی پویا از سرعت لازم برخوردار گردد. این تکنولوژی بر روی ساختار سازمان­ها تأثیر گذاشته و باعث افقی شدن ساختار سازمان­­ها گردیده است. آنارشیسم‌های اطلاعاتی بر ابعاد گوناگونی از سازمان می‌­باشد که در این مقاله سعی شده به اثرات رفتاری این سیستم­ها پرداخته شود. این آثار بر رفتارهای فردی از لحاظ اخلاق و امور شخصی و بر رفتارهای گروهی از لحاظ تصمیم‌­گیری، ارتباطات سازمانی و رهبری مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع می‌­توان گفت سیستم‌­های اطلاعاتی موجب ساده‌­تر شدن ارتباطات در درون سازمان­ها شده است و موجب شده به کارکنان اختیارات بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به اطلاعات کامل‌­تری دست یابند که در نتیجه، کارها با سرعت بیشتری انجام گیرد و تصمیم‌­گیری باتوجه به محیط خارجی پویا از سرعت لازم برخوردار گردد.

 

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعاتی، سیستم‌­های اطلاعاتی، اثرات رفتاری سیستم­ها و فناوری اطلاعاتی

 

 

 

The Impact of Information Technology and Information Systems on Organizational Behavior

 

Article 10.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Mahdi Rahimi

 

Abstract

In the challenging new millennium as well as the competition among organizations, one of the significant factors for the organizations success is supplying the appropriate information systems aiming at fast, accurate and correct managerial decision making; as it is the initial step in the implementation of managerial decision-making tasks. Since it is impossible to make decision without the information, the executive basis for such tasks is providing the necessary information for the management. Information technology has led to easy communication within organizations and more authority for employees so that they can get more complete information and consequently the tasks are done quickly and decisions are made with the required speed according to the dynamic external environment. This technology has affected the structure of the organizations and formed it in horizontal shape. Information anarchism is based on various aspects of the organization. The present study aims to investigate the behavioral effects of these systems. The effects have been studied on individual behaviors in terms of ethics and personal affairs and on group behaviors in terms of decision making, organizational communication and leadership. In fact, it can be said that information technology has led to easy communication within organizations and more authority for employees so that they can get more complete information and consequently the tasks are done quickly and decisions are made with the required speed according to the dynamic external environment.

 

Keywords: Information Technology, Information Systems, Behavioral Effects of Systems and Information Technology