مقاله 2. دوره سوم، شماره 34، مهر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

رضا پریزاد1، شهریار برقی2

 

1- استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2- دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی جامعه‌­شناسی‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم  

 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه‌­های ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی در تقویت افکار عمومی و سلامت سیاسی کشور در تهران با هدف شناخت روابط جامعه­‌پذیری سیاسی؛ ایجاد وفاق ملی و گفتگو میان مردم، روشنفکران و حکومت؛ اثرگذاری برنامه­‌ها و افکار خود، جلب افکار عمومی مردم و همچنین افزایش سطح تعاملات و تبادلات میان افراد با ارتباطات سیاسی و اقتصادی و وسایل ارتباطات جمعی می­‌پردازد. روش پژوهش برمبنای توصیفی پیمایشی به تحلیل همبستگی می­‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشکده‌­های علوم سیاسی دانشگاه‌­های تهران، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و تهران مرکز می‌­باشد که حجم نمونه 200 نفر به شیوه فرمول کوکران به روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه مربوط تکمیل گردید، ابزار پژوهش برمبنای پرسشنامه پژوهش­گر ساخته بوده و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه‌­ای از 78 تا 86 درصد بدست آمده است، تحلیل داده­‌ها توجه به ماهیت مقیاس اندازه­‌گیری از آزمون­‌های رگسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است. یافته­‌ها نشان می­دهد که جامعه‌­پذیری سیاسی، ایجاد وفاق ملی و گفتگو میان مردم، روشنفکران و حکومت، اثرگذاری برنامه‌­ها و افکار خود، جلب افکار عمومی مردم، افزایش سطح تعاملات و تبادلات میان افراد با ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان با وسایل ارتباطات جمعی در دانشکده‌­های علوم سیاسی دانشگاه­‌های مورد مطالعه رابطه معنی­‌داری وجود دارد. یعنی با افزایش هریک از مولفه­‌های ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی (P<0/05). تقویت افکار عمومی و سلامت سیاسی کشور نیز افزایش می‌­یابد.

 

واژگان کلیدی: مولفه‌های ارتباطات سیاسی- اقتصادی، نخبگان، وسایل ارتباطات جمعی

 

 

 

The Impact of the Components of the Elites’ Political-Economic Communications and the Mass Media on the Political Truthfulness of the Country

 

Article 2.Vol.3. No.34. October 2018

 

Authors:

Reza Parizad, ShahriarBarghi

 

Abstract

The present study investigates the impact of the components of the elites’ political-economic communications and the mass media on strengthening public opinion and political truthfulness of the country in Tehran. The aim of the study is to determine the political sociability relations; establishing national unity and dialogue among people, intellectuals and government; the effectiveness of self programs and thoughts, attracting public opinion as well as increasing the interactions and exchanges between individuals and the elites’ political-economic communications and the mass media. The metho-dology of the research is based on descriptive survey to analyze the correlation. The statistical population includes the professors and students of the political science faculties of Tehran University, Shahid Beheshti University and Islamic Azad University, Science and Research as well as Central branch. 200 people were selected by using Cochran formula and simple random sampling method. Moreover, the related questionnaire was filled. A questionnaire prepared by the researcher was used as the measuring tool, the reliability of which through using Cronbach's alpha was 78 to 86 percent. According to the nature of the measurement scale, the correlation coefficient and regression tests were used for data analysis. The results show that the there is a significant relationship among the political sociability, establishing national unity and dialogue among people, intellectuals and government, the effectiveness of self programs and thoughts, attracting public opinion as well as increasing the interactions and exchanges between individuals and the elites’ political-economic communications and the mass media in political science faculties of the case study universities. In other words, by increasing any component of the elites’ political-economic communications and the mass media, (P<0/05), the public opinion and political truthfulness of the country will be increasingly strengthened, as well.

 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Political Elite, Parties, Subordination