مقاله 7. دوره سوم، شماره 34، مهر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مازیار ابراهیمی1، آمنه حقزاد2

 

1- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس    

2- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه­‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 

چکیده

آگاهی شهروندان از قوانین شهری و تنظیم رابطه بین شهروندان با مدیران شهری در آفرینش شهری ایمن و زیست­پذیر و نیز آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و حقی که ارگان­‌های ذیربط نسبت به شهروندان یک شهر برعهده دارند در مشارکت و همیاری مردم و حس تعلق نسبت به مسائل شهر و محیط زندگی‌­شان، برای داشتن شهری منظم، قانونمند و ایده­آل جهت زندگی بسیار حائز اهمیت می­‌باشد. بطوریکه بسیاری از مشکلات شهری کشور ناشی از کمبود آگاهی و روند نادرست آگاه‌­سازی شهروندان از حقوق شهروندی است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان آگاهی شهروندان شهر تنکابن از حقوق و قوانین شهری می‌­باشد. هدف پژوهش، کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی پیمایشی است و گردآوری اطلاعات نیز تلفیقی از روش‌­های اسنادی و میدانی می­‌باشد. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال شهر تنکابن انتخاب شدند که طبق فرمول کوکران تعداد 381 نمونه گزینش شد و پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ رقم 853 درصد بدست آمد که حاکی از پایایی بالای سوالات پرسشنامه می‌­باشد. پس از جمع­‌آوری داده­‌ها، توسط نرم­افزارspss   و آزمون­های آماری کای اسکوئر، تای سی کندال و d سامرز نتایج تجزیه و تحلیل شد که مشخص شد میزان آگاهی شهروندان با سن آنان ارتباط معناداری دارد و سطح تحصیلات نیز بر میزان آگاهی تاثیر مثبتی دارد، اما ارتباطی بین جنسیت با میزان آگاهی مشهود نیست.

 

واژگان کلیدی: آگاهی عمومی، حقوق شهروندی، قوانین شهری، شهروندان، شهر تنکابن

 

 

 

Assessing Citizens awareness of citizenship rights and Urban laws (Case Study: Citizens of Tonekabon Sity)

 

Article 7.Vol.3. No.34. October 2018

 

Authors:

Maziar Ebrahimi, Ameneh Haghzad

 

Abstract

Being located at the border of Europe and Asia, the Caucasus is a high quality region in terms of energy. The huge oil and gas reserves in this region have led to entry of regional and trans-regional countries as well as different companies. One of the most important issues about energy in the South Caucasus is the energy transmission issue. Various plans and projects, including the Nabucco pipeline, the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, and the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, were proposed and done by the United States and the Western powers that in most of the projects, Iran did not enjoy a special status. The main question of the research is that what is the position of Iran in the energy transmission lines in the South Caucasus? The main hypothesis is that due to the presence of regional and trans-national powers, Iran has not been able to have an outstanding place in the energy transmission lines in the South Caucasus (especially in Nabucco, Baku-Tbilisi-Ceyhan and Baku-Tbilisi-Erzurum). In other words, anti-Iran policies, especially by the United States, are a major obstacle to Iran's participation in such projects. The United State’s support for energy transmission projects with the aim of the political considerations such as isolating Iran as well as restricting all the ways of Russian exports in order to maintain its traditional control and influence on newly independent countries are two of the most important reasons of ignoring Iran from energy transmission projects to South Africa.

 

Keywords: Iran, South Caucasus, Energy, Energy Transmission Lines