مقاله 3. دوره سوم، شماره 35، آبان 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمدحسن الهی‌منش1، شهریار برقی2، بهروز فولادی2

1- استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه­‌شناسی‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

جهانی شدن فرآیندي اجتناب­‌ناپذیر و ناگزیر است که به منزله بین‌المللی شـدن و از بـین بـردن مرزهـاي جغرافیایی است. امروزه، جهانی شدن به منزله آشکارترین روندها در همگرایی کشورهاست کـه مهمتـرین بعـد آن، حفظ امنیت ملی کشورها است .این پژوهش با هدف بررسی جهانی شدن و تاثیر گرایش‌های قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. جهانی شدن بعنوان یک متغیر مستقل، از طریق فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی که فراروی دولت‌ها قرار داده نوعی معمای امنیتی را مطرح ساخته است. فرصت­ها و تهدیدهای جدید امنیتی، از یکپارچگی و وابستگی متقابل حوزه‌­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی نشات می‌گیرد. در حوزه قوم‌گرایی همچون سايرحوزه­‌ها، فرآيند جهاني شدن ميتواند تاثيرات متفاوت و بعضا متعارض بر جاي بگذارد. برخي از صاحب­‌نظران، قائل به در آميختگي و حتي استحاله خرده فرهنگها و هويتهاي قومي، محلي و ملي در فرهنگ غالب و مسلط جهاني هستند، اما در مقابل، عده‌اي از انديشمندان، فرآيند جهاني شدن را سبب‌ساز افزايش گرايشها و تمايلات قومي، محلي و ملي مي‌­دانند. بنابراین جهانی شدن می‌تواند در صورت غفلت حکومت‌، از طرف اقوام مختلف در کشورهای مختلف که اشتراکات قومی با یکدیگر دارند، باعث تهديد و آسيب‌پذيري امنيت ملي كشور شود، وجود اقوام هم‌­آئين دركشورهاي همسايه و رابطه آنها با يكديگر، دخالت عوامل بيگانه، موقعيت مرزي اقوام و ... نیز می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، امنیت، قوم‌گرایی، ج. ا. ایران

The Era of Globalization and the Impact of Ethnic Orientations on National Security of Islamic Republic of Iran

Article 3.Vol.3. No.35. November 2018

Authors:

Mohammad H. Allahimanesh, Shahriar Barghi, Behrooz Fooladi

Abstract

Globalization is an inevitable process that seeks to internationalize and eliminate geographic boundaries. Today, globalization is the most explicit trend in the convergence of countries, the most important dimension of which is the maintenance of the national security of the countries. The present study aims to survey the globalization and the impact of ethnic orientations on the national security of the Islamic Republic of Iran. Globalization, as an independent variable, by facing the governments with the new opportunities and threats has brought up a kind of security enigma. The new security opportunities and threats originate from the integration and interdependence of economic, political, social and security areas. In ethnicity, same as other areas, the process of globalization can have different and sometimes conflicting effects. Some scholars believe in blending and even transforming subcultures and ethnic, local and national identities into a dominant and prevailing global culture, whereas, some other argue that the process of globalization has led to uprising ethnic, local and national orientations. Therefore, if the government neglects this matter, different ethnic groups in different countries can pose the globalization as a threat for the country's national security. Moreover, the existence of ethnic groups with the same religion in the neighboring countries and their relationship with each other, the interference of foreign agents, and the ethnic border position and so on can be a threat to national security.

Keywords: Globalization, Security, Ethnicity, Islamic Republic of Iran