مقاله 6. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

ابراهیم عباس‌­زاده یخفروزان1، محمدرضا صالحی2

 

1- کارشناسی­‌ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خاتم الانبیاء (ص)  

2- کارشناسی‌­ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خاتم الانبیاء (ص)

 

چکیده

انگیزه یکی از وجوه مهم زندگی انسان است. بگونه‌ای که یک فرد برای ادامه زندگی، بقاء، فعالیت و حتی تغییر نیازمند انگیزه است و بدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت، راکد، سرد و بی‌روح خواهد بود. احترام به انگيزه همه افراد، نكته مهمي در جهت يادگيري است. هدف مقاله حاضر، بررسي اهميت و جايگاه انگيزه در آموزش بزرگسالان است. برای پرورش، رفتارهای جدید باید یاد گرفت، اما برای عمل به آنچه یاد گرفته‌ایم، نیازمند انگیزه هستیم. اهمیت انگیزه اگر بیشتر از یادگیری نباشد، کمتر نیست. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط با انگیزه و میزان تأثیر آنها پی برد. در مقابل افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده­ نظام­‌های آموزشی در دنیای کنونی است و هر سال مقادیر زیادی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این معضل اختصاص می‌­یابد. مطالعه­ حاضر که با روش مروریکتابخانه‌­ای انجام شده، که بطور جامع به بررسی علل و عوامل انگیزه از دیدگاه­‌های مختلف بخصوص از جنبه روانشناسی می­‌پردازد که می­‌تواند در پیشرفت تحصیلی دانش‌­آموزان موثر باشد همچنین، پیشنهادهایی را برای برانگیختن، حفظ توجه و علاقه به یادگیری در دانش‌­آموزان مطرح می‌­کند. در نهایت می­‌توان گفت که آنچه باعث شروع فعالیت در انسان می‌شود، انگیزه است. به عبارتی انگیزه، نقش استارت را ایفا کرده و انسان توسط یادگیری بقیه راه را می‌رود.

واژگان کلیدی: : انگيزه، نظریه‌­های انگیزش، انواع انگیزه، روانشناسی انگیزشی

Studying Motivating Factors from Different Perspective of Educational Theorists

Article 6.Vol.3. No.36. December 2018

Authors:

Ebrahim A. Yakhforuzan, Mohammad R. Salehi

Abstract

Motivation is one of the most important aspects of human life. In such a way that a person is motivated to survive, survive, work, and even change, and without the motive of a man's life without moving, he will be stagnant, cold and loose. Respecting the motivation of all people is an important point in learning. The purpose of this paper is to study the importance and position of motivation in adult education. To cultivate, new behaviors must be learned, but we need to be motivated to act on what we have learned. The importance of motivation, if not more than learning, is not less. In order to change the behavior of learners, the factors related to motivation and the extent of their impact must be identified. In contrast, academic failure is one of the main problems of educational systems in the current world. Each year, large amounts of financial resources and human resources, educational and educational resources are devoted to this problem. The present study, conducted by the review-librarian methodology, comprehensively examines the causes and factors of motivation from different perspectives, especially psychological aspects that can be effective in academic achievement of students. Also, suggestions to raise awareness and interest in learning in students. Finally, it can be said that what triggers human activity is motivation. In the sense of motivation, it plays the role of the starter and man is going through the rest of the way through learning.

Keywords: Motivation, Theory of Motivation, Types of Motivation, Motivational Psychology