مقاله 4. دوره چهارم، شماره 37، دی 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاطمه رئوفی­‌راد1، حسین داورزنی2

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان (نویسنده مسئول)

2- استادیار، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

 

چکیده

از جمله جرائم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه‌­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... جرائم ثبتی می­‌باشد. همچنین از آنجائیکه کاداستر ماهیتی چندمنظوره دارد و اطلاعات پایه‌ای در آن در اختیار سازمان و نهادهای مختلف است لازم است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاه‌های مرتبط با این مقوله، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاه‌های ذیربط را مکلف و موظف به همکاری با کاداستر جامع (چندمنظوره) کند. البته پیش­نیاز و لازمه چنین اصلاحی در قانون ثبت کشور نیازمند تغییر رویکرد این سازمان به مقوله کاداستر است. این رویکرد در حال حاضر کاداستر را بعنوان ابزاری برای انجام اجرائیات عادی و روزمره همچون پرینت کروکی و نقشه ملک تقلیل کارکرد داده است که این نگاه به کاداستر لازم است بعنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک تغییر یابد و در این سازمان همه امکانات و ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق نظام ثبت الکترونیکی املاک مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی جرائم ثبتی و عوامل زمینه‌­ساز این جرائم می‌­پردازیم. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا با کاداستر، جرائم ثبتی خاص، جرائم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا گردیم.

 

واژگان کلیدی: کاداستر، جرائم ثبتی، پیشگیری جرائم ثبتی، جرم، جعل اسناد

 

 

 

Explaining the Role of Cadaster in Prevention of Registering Crimes

 

Article 4.Vol.4. No.37. January 2019

 

Authors:

Fatemeh Raoufirad, Hossein Davarzani

 

Abstract

One of the important crimes that has many disadvantages in social and economical and so many other fields is registering crimes. Also, since the cadaster has a multiple nature and its basic information is accessible to different organizations and companies, its necessary that the law obligate different organs to corporate clearly and comprehensively with multiple cadaster in order to developing a new base of corporation. Although, the requirement for such a modify in country's registering law is changing the approach of this organization to cadaster. Now, this approach changes and reduces the usage of cadaster as a tool for daily and routine implementation and also printing the map of a property, so this approach to cadaster has to change as a new concept in properties' registry that is the electric registry and in such an organization all the capacities and facilities should utilize to gain this electric registry system. The focus of this article is on introducing the cadaster and all aspects of it and other related concepts and also its history in Iran and throughout the world and we try to prevent these crimes by examining the registering crimes and the main reasons of them. Therefore, in this research you get familiar to cadaster, specific registering crimes, barratry, forging, and all kinds of fraudulence and the role of cadaster in preventing them.

 

Keywords: Cadaster, Registering Crimes, Prevention of Registering Crimes, Crime, Forging