مقاله 4. دوره چهارم، شماره 39، اسفند 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

امین‌­اله سلیمانی1، علیرضا ایرانشاهی2، محمد عزیزی2

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام‌­نور  

2- عضو هیات علمی دانشگاه پیام­‌نور

 

چکیده

وضعیت تعهدات ضامنین تاجر ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه مورد آزمون در بررسی مساله مبتنی بر تسری معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارت به ضامنین وی است. استدلال در بحث حاضر بر این مبناست که تکلیف ضامن به ایفای نیابتی تعهدات مضمون عنه از آثار لزوم عقد ضمان است و گریزی از اجرای تعهدات ناشی از این عقد به جز در موارد فسخ و اقاله یا برائت ذمه متعهد اصلی و ضامن، نیست. استثنای دیگری بر لزوم عقد ضمان و ضرورت ایفای تعهدات ضامن وجود دارد که آن هم درخصوص ضامنین تاجر ورشکسته بروز می­‌یابد. براساس ویژگی تبعی بودن عقد ضمان، معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامنین تاجر ورشکسته نیز تسری یافته و آنها نیز تکلیفی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متعلقه به دیون تاجر ورشکسته از زمان توقف تاجر ندارند. به خصوص که ضمانت از تاجر ورشکسته مطابق مقررات قانون تجارت، خلاف اصل و به صورت تضامنی بوده و همانطور که در این شکل از ضمان، مراجعه بستانکار به هر دوی ضامن و متعهد اصلی انفراداً و مجتمعاً امکانپذیر است؛ ممنوعیت مراجعه به تاجر ورشکسته موجب ممنوعیت مراجعه به ضامنین وی هم می­‌گردد. این درحالیست که رویه قضایی واحدی در محاکم و مراجع داخلی درخصوص تکلیف یا عدم تکلیف ضامن به پرداخت این خسارت وجود نداشته و محاکم در هر دو حالت مسئولیت و عدم مسئولیت ضامنین رای بر علیه و له آنها صادر می‌­کنند.

 

واژگان کلیدی: خسارت تأخیر تأدیه، تاجر ورشکسته، ضمان تضامنی، ضمان ناقل ذمه

 

 

 

Bankrupt Businessman's Liability to Pay Damages Delayed Repayment after Bankruptcy Date

 

Article 4.Vol.4. No.39. March 2019

 

Authors:

Aminollah Soleimani, Alireza Iranshahi, Mohammad Azizi

 

Abstract

The status of the obligations of the of the bankrupt businessman guarantors to pay late payment damages is the core issue of this study and the hypothesis tested in the examination is based on expedition the exemption of the bankrupt businessman from paying the of this payment to his guarantors. Our argument in this discussion is based on this reasoning that:The guarantor's duty to perform the obligations on the behalf of principal debtor is from the irrevocability effects of pledge contract and except for the termination of the contract or quittance of principal debtor and guarantor there is not failure to comply with the obligations arising out of this agreement, whether the guarantee is quoted or signed (joint). This irrevocability has another exception which also applies to the guarantor, s of a bankrupt businessman. The guarantee of a bankrupt businessman attests to the fact that the guarantee contract is a subsidiary of the principal contract and therefore principal debtor remission from late-payment damages after his stay and his exemption from payment to the creditors; the extension of this exemption to the guarantor of the bankrupt businessman and they are also not obliged to pay this damages. Due to the fact that the guarantee of a bankrupt businessman in accordance with the provisions of the Commercial Code is contrary to the principle and in a secure manner, and as in this form of guarantee, the creditor's referral to both the guarantor and the principal debtor individually and commonly, the possibility A ban on reffering to a bankrupt businessman will also prohibit him from coming to his guarantor. This is despite the fact that there is no single judicial procedure in the courts and domestic authorities regarding the guarantor's obligation or failure to pay the damages and court in both cases liable or lack of liability vote against or in favour of them.

 

Keywords: Late Payment Damag, Bankrupt Businessman, Guaranteed warranty, Warranty Carrier