مقاله 6. دوره چهارم، شماره 39، اسفند 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فهیمه میر1، مرضیه جهان­­‌دیده2

 

1- کارشناسی­‌ارشد مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین‌­المللی  

2- کارشناسی­‌ارشد مدیریت بازرگانی، بازرگانی داخلی

 

چکیده

در عصر حاضر هیچ سازمانی بدون توجه به منابع انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. اجراي آموزش و به‌سازي منابع انسانی سبب می­شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر فعالیت­‌شان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمان­‌هاي امروزي تغییر و تحول می­‌باشد. لذا نیاز به یادگیري سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. بگونه­‌اي که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه‌­گذاري بر آموزش در بهره­‌وري سازمانی را نشان داده است. در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه‌­ریزي شود. چرا که آموزش و به‌سازي کارکنان اقدامی راهبردي است که در سطح فردي باعث ارزشمندي و رضایت­مندي فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می‌­شود. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه‌­ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود ضمن بررسی اهمیت منابع انسانی در سازمان به بررسی نقش و تاثیر آموزش منابع انسانی برای ایجاد ثبات در سازمان­ها در جهت توانمندی کار و رشد و پرورش شغلی در راستای نیل به اهداف سازمانی پرداخته است. لذا در مقاله حاضر سعی شده است به فرایند آموزش، از جمله، نیازسنجی، ارزشیابی و اثربخشی آموزش کارکنان در سطح سازمان و ضرورت لزوم اجراء و نواقص آن پرداخته شود.

 

واژگان کلیدی: منابع انسانی، نیازسنجی آموزشی، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

 

 

 

The Necessity and Position of Human Resource Training in Organizations

 

Article 6.Vol.4. No.39. March 2019

 

Authors:

Fahimeh Mir, Marzieh Jahandide

 

Abstract

In the present era, no organization can survive without regard to human resources and its constructive role in providing services. Implementation of human resources education and upgrading will enable individuals to continue to work effectively with organizational changes and the environment effectively. Therefore, the need for organizational learning is well established at all levels of the organization today. Research has shown that there is a positive relationship between investing on education in organizational productivity. In this regard, it is necessary to identify the process, resources and necessary educational measures in the organization and be planned in an appropriate scientific model. Because training and upgrading of employees is a strategic action that at the individual level leads to the value and satisfaction of the individual and at the organizational level, improves and develops the organization.This research is descriptive and library research, and by examining the existing documents, reviewing the importance of human resources in the organization, examines the role and impact of human resource education on the stability of organizations in terms of job empowerment and career development in order to attain goals. An organization. Therefore, in this paper, we tried to reduce the training process, including need assessment, evaluation and effectiveness of staff training at the organization level, and the necessity of its implementation, and its shortcomings, however, are discussed briefly.

 

Keywords: Human Resource Training, Training Needs Assessment, Evaluation and Training Effectiveness