مقاله 4. دوره چهارم، شماره 42، خرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مریم صفری 1، حسین رحیمی خجسته 2

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2- استادیار، دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

 

چکیده

پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می‌­شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. هدف اصلی این مقاله تحليل تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق انگستان و آمریکا می‌باشد. تعهدات پزشک در حقوق انگلستان به دو بخش تقسیم می­‌شود. یکی تعهد به درمان که مسئولیت پزشک در آن مبتنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار که پیشنهاد شده است، بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال آن مسئول باشد. در نظام حقوقی آمریکا تعهدات پزشک طبق قانون اصلاح جبران صدمات پزشکی کالیفرنیا مصوب 2012 به دو بخش؛ تعهد به درمان که مسئولیت او در آن مبنی بر تقصیر است و دیگری تعهد به ایمنی بیمار است که بدون احراز تقصیر، پزشک در قبال بیمار مسئول می‌­باشد. که این قاعده تا حدودی با مبنای اتخاذ شده در نظام حقوق آمریکا و حقوق کامن­لا هماهنگی دارد. این در حالی است که در حقوق انگلستان، عمد و بی­‌احتیاطی دو موجـب مستقل براي دعاوي مسئولیت مدنی محسوب می‌­شوند. در انگلستان برای آنکه بی­‌احتیاطی شخص، برای او مسئولیتی به بار بیاورد لازم است اولاً: شخص وارد کننده زیان نسبت به زیان­دیده تکلیفی برای رعایت احتیاط و مراقبت داشته باشد. ثانیاً: با عملکردی غیرمتعارف، این تکلیف را نقض کند. ثالثاً: از نقض تکلیف مذکور، خسارتی به زیان­دیده وارد آید که در پژوهش پیش­رو بدان پرداخته خواهد شد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، پزشک، تقصیر، حقوق انگستان، حقوق آمریکا

 

 

 

 

A Comparative Examination of the Civilian Responsibility of Physicians in British and U.S. Laws

 

Article 4.Vol.4. No.42. June 2019

 

Authors:

Maryam Safari, Hossein R. Khojasteh

 

Abstract

The physician is responsible and obliged to compensate the patient for the damage when it is proven that he/she was guilty. The main goal of this paper is the comparative analysis of the physician’s civil responsibility in British and U.S. law. The obligations of the physicians in the British law are divided into two parts: commitment to treatment, in which the physician's responsibility is based on a guilt; and commitment to the safety of the patient, in which as has been proposed, the physician is responsible for it without determining the guilty. In the U.S. legal system, the physicians’ obligations under the California Medical Remedy Amendment Act 2012 are divided into two parts: commitment to treatment, in which the physician's responsibility is based on a guilt, and commitment to the safety of the patient, in which as has been proposed, the physician is responsible for it without determining the guilty. This rule is partly aligned with the basis adopted by the U.S. law system and the Common Law. This is while in the British law, intention and carelessness are two independent reasons for civil responsibility claims. In the United Kingdom, there are three conditions for the person to take the responsibility of his/her carelessness: 1) The person who makes the damage has an assignment for caring the injured party; 2) He/she violates this assignment with an unconventional function; 3) The violation of the assignment had resulted in damage to the injured party. It will be addressed in the present research.

 

Keywords: Civil Responsibility, Physician, Guilt, British Law, U.S. Law