مقاله 2. دوره چهارم، شماره 43، تیر 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاطمه متوسلی1

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران  

 

چکیده

دستیابی به اهداف مستلزم پیروی از مجموعه‌­ای از بایسته­‌هاست، و البته میزان التزام و پایبندی به آنها در طول مسیر تعیین کننده میزان موفقیت در رسیدن به مقصود است. نظم از جمله عناصر اجتناب­‌ناپذیر، و چه بسا نقشه راه رسیدن به آرمان­هاست. فارق از توصیه اکید کلام وحی، انبیاء و اولیاء الهی، اهل خرد نیز بر اهمیت نظم، منطبق با ارزش­ها و باورها، و تأثیر آن بر تمامی شئون زندگی، اعم از فردی یا اجتماعی، بعنوان قاعده‌­ای کلی، همچنین سامان دهنده بینش، منش و کنش افراد اذعان کرده‌­اند. همچون نظم در نظام هستی، از نظر آنان روابط انسانی متأثر از ارزش­‌های مشترک در یک مجموعه، شرط مسلم رسیدن به نظم اجتماعی در سایه توجهات مدیری توانمند می­‌باشد. در پژوهش پیش­‌رو پژوهشگر قصد دارد به روش کتابخانه­‌ای، با رویکرد اجتماعی و با استعانت از نظریات اندیشمندان، و تمرکز عمده بر نظریه نظم اجتماعیِ ارائه شده تالکوت پارسونز، پس از مروری اجمالی بر سیره فردی و اجتماعی نبی‌­اکرم، و شرح احوالات مردم سرزمین عربستان، شیوه مدیریتی آن حضرت، همچنین میزان موفقیت ایشان را در بنیاد نهادن جامعه‌­ای نوین با پیروی از عنصر نظم به آزمون بگذارد. بنابراین سوال پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که تا چه میزان پیام‌­آور توحید توانستند با تلاش برای نهادینه کردن ارزش‌­های اسلامی و جایگزینی آن با آنچه پیش از آن در میان مردم آن دیار مرسوم بود، به همسو کردن آرمان­‌های تازه مسلمانان توفیق یافته و در نتیجه به نظم اجتماعی دست یابند.

 

واژگان کلیدی: نظم اجتماعی، ارزش­ها و باورها، نقش مدیر، سیره مدیریتی پیامبر اکرم

 

 

 

Talcott Parsons’ Social Order Theory and Its Adaptation to the Order in the Managerial Manners of the Islam’s Prophet

 

Article 2.Vol.4. No.43. July 2019

 

Authors:

Fatemeh Motevasseli

 

Abstract

Achieving goals requires following a set of requirements, and of course the amount of commitment and adherence to them along the way determines the extent of success in reaching the goal. Order is one of the inevitable components, and perhaps it is a road map for achieving the ideals. Beside the strict recommendation of the words of revelations and prophets, the wise men also acknowledged the importance of order - in accordance with values and beliefs - and its impact on all aspects of life, whether individual or social - as a general rule – and also as an organizer of the insights, manners and actions of the people. As in the order of the universe, in their view, human relationships that are influenced by common values in a single set are a definite condition for achieving a social order in the light of the auspices of an empowered manager. In the present study, the researcher intends to use the library method along with a social approach and the views of the scholars, and the main focus on the social order theory presented by Talcott Parsons, to review the individual and social manners of the Islam’s Prophet and to describe the lives of the people in Arabia land, and then to examine the managerial practices of the prophet and his success in establishing a modern society by following the order element. So the question of the present research is that to what extent the messengers of Towhid have been able to align the ideals of New-Muslims and thus to achieve the social order, by trying to replacing what was previously customary among the people in that area with the Islamic values and to institutionalize these values.

 

Keywords: Social Order, Values and Beliefs, The Role of the Manager, Managerial Traditions of the Islam’s Prophet