مقاله 1. دوره چهارم، شماره 44، مرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مجید غمامی1، فهیمه یادگاری2

 

1- دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2- کارشناسی­‌ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین­‌المللی، دانشگاه تهران      

 

چکیده

اعمال اقدامات حمایتی از سرمایه‌­گذاران خارجی مستلزم شناخت مفهوم سرمایه‌­گذار است. یکی از مزایای خاص سرمایه­‌گذاران، حق دسترسی به مرکز داوری ایکسید است که به سرمایه­‌گذار حق می­دهد مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. برای اجتناب از تقلب و خرید معاهده و از طرفی شناخت و کشف دایره شمول معاهدات و صلاحیت ایکسید، برای پذیرش سرمایه­‌گذاران خارجی، بعنوان بازیگران اصلی حقوق بین­‌المللی سرمایه­گذاری لازم و ضروری است، بررسی حقوقی سرمایه‌­گذار خارجی اهمیت پیدا می­‌کند. سوال اصلی این است که برچه اساس بهتر است سرمایه‌­گذار را معین نمود. عامل اقامتگاه در کنار تابعیت و نیز محل کنترل واقعی شرکت باید مدنظر قرار گیرد. در مورد قانون تشویق و حمایت مصوب 1381 نیز باید اذعان کرد که بهتر است همگام با مقررات جهانی، تابعیت خارجی سرمایه­‌گذار را فارغ از منشأ سرمایه وی، برای سرمایه­‌گذاری، ملاک این عنوان قرار دهیم تا راه سوء استفاده اتباع ایرانی برای وارد کردن سرمایه­‌های با منشأ داخلی را از مبادی خارجی ببندد و نیز سبب یکدستی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز معاهدات دوجانبه سرمایه­‌گذاری می­‌گردد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه­‌گذار خارجی، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، تابعیت، منشأ خارجی سرمایه

 

 

 

A Study on the Concept of Foreign Investor in ICSID Convention and Iranian Law

 

Article 1.Vol.4. No.44. August 2019

 

Authors:

Majid Ghomami, Fahimeh Yadegari

 

Abstract

Applying promotion and protection measures to foreign investors requires an in depth understanding of the concept. One of the particular privileges is the right to have an access to the ICISID Arbitration Center in which entitles an investor to bring a claim against the host state. In order to avoiding of the treaty shopping and other fraudulent actions, it is fundamentally necessary to recognize the investors based on arealcriteria. The main question is on what basis we should define a foreign investor. Residential factor alongside with nationality for natural persons and the place of control for legal entities should be considered. Regards to "Foreign Investors Promotion and Protection act 2002 (FIPPA)" it also should be noted that the criterion of the foreign origin of the capital cannot be effective anymore. In harmony with international investment law, there should be another criterion instead of considering just foreign origin of the capital in attempt to make an obstacle for Iranian nationals who take the advantage of this act by using a fake foreign nationality and flowing a capital with an internal origin, and also, it seems to be advantageous to achieve a unification in definition of investors in FIPPA act and other bilateral investment treaties.

 

Keywords: Foreign Investor, Natural Persons, Legal Persons, Nationality, Capital Foreign Origin