مقاله 1. دوره چهارم، شماره 45، شهریور 1398

دانلود اصل مقاله

مترجمان:

جبار خدادوست1، فاطمه وفایی­‌زاده2

 

1- دانشجوی دکتری روابط بین­‌ا‌لملل، دانشگاه علامه طباطبائی

2- کارشناسی‌­ارشد مطالعات آمریکا، دانشگاه تهران

 

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر وابستگی آلمان به منابع گاز روسیه در راستای میزان توانمندی اتحادیه اروپا جهت اعمال تحریم‌­های موثر علیه روسیه پرداخته و نشان می­‌دهد آلمان به خاطر تمرکز بر ابعاد زیست محیطی سیاست انرژی و سیاست روابط حسنه با روسیه، امنیت‌­اش را از بعد وابستگی به گاز روسیه نادیده گرفته است. در این مقاله استدلال می‌­شود وابستگی بیش از حد آلمان در بخش انرژی به روسیه، توانایی اتحادیه اروپا را برای مقابله با "تجدیدنظرطلبی" (توسعه­‌طلبی) روسیه و تحریم بخش انرژی این کشور محدود کرده است. در ادامه، چند توصیه اساسی در مورد سیاست انرژی آلمان ارائه می‌­شود تا از نفوذ ناروای روسیه بر سیاست خارجی و امنیتی آلمان جلوگیری بعمل آید. در نتیجه­‌گیری، بکارگیری سودمند ابزار رئالیسم نوکلاسیک جهت درک رویکرد آلمان نسبت به امنیت انرژی پرداخته شده و تلاش شده خطرات ایدئولوژی برای بیان ارزیابی صریح از الزامات توازن در صحنه (موازنه تدریجی) را برجسته کند.

 

واژگان کلیدی: آلمان، امنیت انرژی، رئالیسم نوکلاسیک، موازنه قدرت، روسیه

 

 

 

Energy Security and Germany’s Response to Russian Revisionism: The Dangers of Civilian Power

 

Article 1.Vol.4. No.45. September 2019

 

Authors:

Tom Dyson

 

Abstract

This article examines the impact of German dependence on Russian gas supplies for Europe’s ability to apply effective sanctions against Russia. It demonstrates that by focusing on the environmental dimensions of energy policy and a policy of rapprochement with Russia, Germany has neglected the security of supply implications of its dependence on Russian gas. The article argues that Germany’s excessive energy dependence on Russia has limited the ability of the EU to challenge Russian revisionism by targeting its energy sector through sanctions. The article makes a number of energy policy recommendations which will be essential for Germany to avoid undue Russian influence on its foreign and security policies. The article concludes by exploring the utility of Neoclassical Realism in understanding Germany’s approach to energy security. In doing so it highlights the dangers of allowing ideology to cloud a sober assessment of the imperatives of the balance of theat.

 

Keywords: Germany, Energy Security, Neoclassical Realism, Power Balance, Russia