• maxresdefault.jpg
  • header0004.jpg

شماره جاری: دوره چهارم، شماره 38 بهمن 1397

1- نقش آمریکا در روند صلح و امنیت جهانی از منظر حقوق و روابط بین‌الملل

نیکبود معصو‌‌م‌زاده

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر (مبانی نفی آن در اسلام)

سهیلا کوشا، احمد محمودی

چکیده مقاله |  اصل مقاله


3- بررسی روش‌شناسی و معرفت‌شناسی اندیشه سیاسی آیت‌اله حائری یزدی

امیرحسین مرادپور دهنوی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


4- جهانی‌شدن سیاست و تأثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران

سهیلا کلوانی نتیل، محمد مومن‌نژاد، شهرزاد نقاش

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- چالش‌های نوین صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی

مژده قدوسی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- نگاهی به کسره اضافه در ساخت ملکی زبان تالشی (گونه ریک) با رویکرد شناختی

مسعود پورنوروز

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- اثرات تبدیل روستا به شهر بر کیفیت زندگی: وضعیت اقتصادی- اجتماعی مطلوبیت سکونتگاهی (مطالعه موردی: شهر زیارت در شهرستان شیروان)

دنیا گزل‌کوهی، صمد ایزانلو

چکیده مقاله |   اصل مقاله

 

قانون اساسی کشورها

آلمان                   فنلاند                   اسپانیا                   اندونزی                   آمریکا


الجزایر                  ایران                    افغانستان               ایتالیا                      فلسطین


تاجیکستان           تایلند                       رومانی                   ژاپن                       سوریه


سوئیس


 

مقاله 2. دوره سوم، شماره 33، شهریور 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شهره شهسواری‌فرد1

 

1- دکتری علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان  

 

چکیده

از آنجا که مردم عادی کمتر به مسائل توجه نشان می‌‏دهند؛ در نهایت نقش ضعیفتری در پویش سیاسی بازی می‌‏کنند، در حالیکه اقلیتی کوچک (الیت) که قابلیت سازماندهی دارد قادر است که نهضت برپا کند. در جوامع صنعتی نهادهای مشارکت قانونی یعنی احزاب، سندیکاها، مطبوعات، دانشگاه‌‏ها و مجالس مقننه مهمترین کانون‏‌های نخبهساز را تشکیل می‏‌دهند؛ برعکس در ایران به دلیل نوع ساختار، این کانون‏ها نقش اصلی و تعیین‏ کننده‏ای در تربیت فکر نخبگان سیاسی نداشته است. بنابراین، فرهنگ سیاسی الیت همواره پاتریمونیالیستی بوده است. در این راستا نگارنده جهت پاسخگویی به فرضیه غیرمشارکتی بودن الیت حاکم، به شیوه توصیفی- تحلیلی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم را در چهار مقطع زمانی در نظر گرفته‌ و سپس براساس مقاطع زمانی مختلف، چهار نوع گفتمان را پیرامون نحوه تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی نخبگان بر عملکرد جامعه مورد سنجش قرار داده است. نتایج حاوی این نکته بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی است، یکی از عوامل جدی توسعه ‌نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی جامعه بوده است.

 

واژگان کلیدی: نخبه سیاسی، ج. ا. ایران، احزاب، تابعیتی

 

 

 

Political Culture of Ruler Elite (Emphasizing the three Presidential periods including Rafsanjani, Khatami and Ahmadinejad)

 

Article 2.Vol.3. No.33. SEeptember 2018

 

Authors:

Shohreh Shahsavari Fard

 

Abstract

Since ordinary people pay less attention to the issues, they ultimately play an insignificant role in political campaign; while a small minority (elite), having organizing capability, is able to create a movement. In industrial societies, legal cooperative entities namely parties, syndicates, the press, universities, and legislative councils are the most important elite training centers, whereas, in Iran, due to the type of the structure, such centers haven’t played a major and defining role in intellectual development of political elites. Therefore, elite's political culture has always been Patrimonialism. In this regard, the author has studied the political culture of the ruler elites through a descriptive-analytical way in order to response to the hypothesis of non-cooperative ruler elite in four periods of time and then, based on different time intervals, evaluated four diverse types of discourses on how the political culture of elites influence the function of the society. The results indicate that the political elite's unwillingness to the expansion of the participation and competition in politics, which represents a kind of subordinate political culture, was one of the serious reasons for undeveloped politics and inefficiency of the society.

 

Keywords: Islamic Republic of Iran, Political Elite, Parties, Subordination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29