تعرفه پرداختی جهت پذیرش و چاپ مقاله:

290 هزار تومان

 

تعرفه پرداختی برای بیش از یک مقاله در یک شماره به شرط یکسان بودن نویسنده اول (نویسنده مسئول) برای مقاله دوم و

مقالات بعدی، شامل 20 درصد تخفیف چاپ می‌باشد.

 

 

شماره حساب:    5596588131

شماره کارت :    7762-5622-3378-6104

بانک ملت ایران شعبه میدان شهداء، به نام سحر کریمی (مدیرمسئول مجله)

شماره حساب شبا: IR 350120010000005596588131 

 

 

کاربران گرامی می توانند پس از واریز تعرفه چاپ مقاله و ثبت نام داوری تصویر فیش واریزی به همراه مشخصات نویسنده مسئول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال نمایید.

 

شماره تلگرامی: 09104545638

ایمیل‌های مجله: JLIB_HTML_CLOAKING

          JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce