شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

مقاله 4. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

محمد هدایتی زفرقندی1

 

1- دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

چکیده

کارآمدی و پویایی نظام‌های سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تأثیرگذاری که دارد، یکی از بخش‌های مهم در نظام مالی هر کشور محسوب می‌شود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارت‌های مالی نظارت دیوان محاسبات به عنوان یکی از جلوه‌های نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام می‌پذیرد، لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگی‌ها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین به بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف، بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاه‌ها و نهادها نظارت دارد یا صرفاً این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاه‌ها صرفاً بودجه سنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینه‌ها را در بر نمی‌گیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی، نظارت بر کلیه درآمد و هزینه‌های دستگاه‌ها را برعهده داشته باشد.

 

واژگان کلیدی: دیوان محاسبات، نظارت مالی، مجلس شورای اسلامی، کارکرد.