شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

مقاله 7. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

شعبان رحمانی1

 

1- دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

چکیده

باتوجه به قدرت عمومی و اختیارات قانونی گسترده­مسئولین و مقامات دولتی (قوه مجریه)، نظارت قضایی بر اعمال آنها (اعم از تصمیمات و عملکردشان) نقش اساسی در جلوگیری و حتی پیشگیری از جرائم و تخلفات آنها دارد. اگرچه قضات دادگاه‏ها در نظارت قضایی مذکور حکم قضایی صادر نمی­کنند، لکن مکلف به خودداری از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصل۱۷۰ قانون اساسی هستند و می­بایست ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نقش سازمان بازرسی کل کشور نیز قابل مقایسه با دیوان عدالت اداری نیست، زیرا به استناد تبصره 2ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش­های بازرسی (سازمان مذکور) در ارتباط با آئین‌نامه و تصویب­نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق­الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. لذا دادگاه­های عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت قضایی بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 10 و 12 قانون مذکور را ندارند. در هر صورت، تشریح چگونگی نظارت قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری بدین نحو خواهد بود که مقدمتاً به تشریح مفهوم نظارت قضایی، ساختار دیوان مذکور می­پردازیم و سپس به هدف تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت مذکور، تحلیل قواعد حاکم بر نظارت قضایی مقرر در قانون مذکور مورد مداقه قرار می­گیرد.

 

واژگان کلیدی: نظارت قضایی، دولت، صلاحیت، دیوان عدالت اداری، دادگاه­های عمومی.