مقاله 9. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

کاظم احمدی1

 

1- کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشگاه پردیس فارابی

 

چكيده

اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی،‏ توسعه‌ای‏ مفهومی‏ با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت،‏ انصاف رویه‌ای را حاصل داشته است. غایت‏ دادرسی منصفانه، قضایی­کردن روند تصمیم‌گیری‌های کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است.‏ تطبیق زیرمجموعه‌ دادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیأت نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمی‌دهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، براین اساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمح‏‌نظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیم‌گیری به حالت تصمیم‌سازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیم‌گیری،‏ نهایتاً بر آن تأثیر می‌گذارند. هیأت نظارت بعنوان زیرمجموعه‌ای از یک نهاد حاکمیتی،‏ تأثیر فوق‌العاده‌ای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوق‌العاده مهمی را در بر می‌گیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتاً حصول شاخصه‌هایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیأت مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیأت مزبور،‏ با اصول دادرسی منصفانه است.

 

واژگان کلیدی: دادرسی منصفانه،‏ عدالت طبیعی،‏ سازمان ثبت،‏ هیأت نظارت ثبتی.