مقاله 5. دوره سوم، شماره 28، فروردین 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد حقوق بین­‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

 

چکیده

مواد 22 تا 27 اعلامیه حقوق بشر به موضوع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شده است. در این مواد، استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي در واقع نوعي سوء استفاده‌ از حق دفاع به نظر مي‌آيد، و ديوان بين‌المللي دادگستري با سكوت نسبت به منع كاركرد سلاح هسته‌اي در مقام دفاع مشروع به نوعي كاربرد ساير سلاح­‌هاي كشتارجمعي را توجيه كرده است. سازمان منع سلاح­‌های شیمیایی و ارگان­‌های پیش‌بینی شده در معاهده، از اقتدار زیادی برخوردار هستند، بگونه‌ای که در صورت تخلف هر یک از اعضاء که در پایبندی‌اش به معاهده، شک و تردید، ایجاد شود، سازمان می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی، از جمله تحریم­ها را، علیه دولت خاطی به دیگر دولت­‌های عضو، توصیه نماید. با این حال اگرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پيشرفت قابل ملاحظه‌­اي نكرده است، اما تعهدات قراردادي دولت­ها در مورد جنگ، بعنوان يكي از منابع حقوق جنگ، نيز چندان ناچيز نيست. در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است، ابعاد حقوق بشردوستانه مبنی بر سلاح‌­های کشتارجمعی مورد بررسی قرار بگیرد. و مهمترین چالش این طرح با حقوق بین‌­الملل و با هدف بررسی جوانب مختلف از منظر حقوق بشری و حقوق بین­‌المللی ارزیابی گردد.

 

واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، سلاح­های کشتارجمعی، جنگ، حقوق بین‌­الملل

 

 

 

Humanitarian Law's Dimensions on Application Mass Destruction's Weapons

 

Article 5. Vol.3. No.28. Aprill 2018

 

Authors:

Behrouz Ghaderi

 

Abstract

Articles 22-27 of the declaration of human rights are devoted to the subject of economic, social and cultural rights. In this articles, using mass destruction's weapons actually seems a kind of abuse from the defenses' right, and the International Court of Justice with silence about the Prohibition of Nuclear Weapons' function as a legitimate defense somehow has justified the use or function of other mass destruction weapons. Organization for the prohibition of chemical weapons and the envisaged organs in the treaty, enjoy a lot of authority so that, in the event of misconduct or violation by any member that in his commitment to the treaty, create doubt and hesitate. The organization may recommend collective actions, including sanctions, against the mischief government to other member states. However, although rules of war law have not made significant progress, but government contractual obligations in the case of war, it is also not so trivial as a source of war law. In this article is tried using descriptive-analytical method, to be investigated humanitarian dimension based on mass destruction weapons. And evaluated the most important challenge of this plan with international law and with the aim of examining different aspects from the perspective of human rights and international law.

 

Keywords: Humanitarian Law, Mass Destruction Weapons, War, International Rights