مقاله 6. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سید محمد شهیدی1

 

1- دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  

 

چکیده

پژوهش پیش­رو تحت عنوان «مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ غیبت» می­‌باشد. چرا که بحثی که گاها مطرح می‌­شود این است که ولایت فقیه چیزی جدید الحداث است و در زمان‌­های قبل نبوده و در زمانه الان انقلاب اسلامی مطرح شده و تحکیم یافته است ولی در این مبحث و مقاله حاضر قصد بر آن است تا به روش توصیفی-تحلیلی اشاره‌­ای به ریشه تاریخی داشته باشیم که بحث ولایت فقیه نه تنها بحث جدیدی نیست بلکه قدمت‌­اش در طول تاریخ اسلام است و بعد از غیبت حضرت ولی عصر (عج) بصورت جدی­تر مطرح است و زمینه حکومتی آن برقرار نشده بود تا زمانه انقلاب اسلامی که زمینه حکومتی ولایت فقیه جلوه می­‌نماید. یافته­‌های پژوهش حاکی از آن است که بحث ولایت و سرپرستی و حاکمیت بر مردم مخصوص خداوند متعال بوده و خداوند به پیامبرش تنفیذ نموده و تمامی مسلمانان موظف به اطاعت بوده و حق تمرد و تخلف از دستورات او را ندارند.

 

واژگان کلیدی: : ولایت فقیه، بعد از غیبت، جانشین امام، حق حکومت

 

 

 

The Issue of Velayat-e-Faghih During the History of Occultation

 

Article 6.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

S. Mohammad Shahidi

 

Abstract

The present study is entitled "The Issue of Velayat-e-Faghih during the History of Occultation". Since the argument occasionally raises, is that Velayat-e-Faghih is something new, and it has not existed in the past and has been emerged and consolidated in the time of the Islamic Revolution. The present study by applying Descriptive-analytical method aims to mention the historical root in which the discussion of Velayat-e-Faghih is not only a new argument, but its antiquity backs to the history of Islam. It has been more seriously raised after the occultation of the Imam Vali Asr and the governmental basis of it was not established until the time of the Islamic Revolution in which it is manifested. The results of the research indicate that the guardianship and sovereignty over the people belong to Allah Almighty and he authorized his Prophet. All Muslims are obliged to obey him and do not have the right to disobey and violate his commands.

 

Keywords: Velayat-e-Faghih, After Occultation, Imam's Successor, Government Right