مقاله 3. دوره سوم، شماره 34، مهر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مریم عبادی1، نسرین مصفا2، یوسف مولایی3

 

1- کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه تهران    

2- استاد، دانشگاه تهران

3- استادیار، دانشگاه تهران

 

چکیده

بحران‌ها هنگامی که وقوع می­‌پیوندند اقداماتی از سوی کنشگران جهانی در جهت مدیریت آنها صورت می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به سازمان­ها اشاره کرد که در رأس آنها شورای امنیت بعنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌­الملل است. علاوه بر شورا برخی از سازمان­ها مثل ناتو با دارا بودن سازوکارهای لازم براساس فصل هشتم منشور در زمینه مدیریت بحران ایفای نقش می‌کنند. ناتو بعد از آنکه در دوره بعد از جنگ سرد با بحران هویت مواجه شد کوشید تا با بهره­‌گیری از سازوکارهای مختلف حوزه ماموریت خود را گسترش دهد و بقا و تداوم خود را تضمین کند. برعهده گرفتن وظایفی در حوزه مدیریت بحران از جمله این سازوکارها بوده است. بطوریکه ناتو در بحران­‌های مختلفی همچون کوزوو، عراق، افغانستان و لیبی ایفای نقش کرده است. اما در بحران‌هایی که در سال­های اخیر رخ داده همچون بحران اوکراین نقش فعالی نداشت. همین امر این سوال را برمی‌انگیرد که ایفای نقش این نهاد در بحران‌ها از چه عواملی تاثیر می‌پذیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که ایفای نقش ناتو در بحران‌ها متاثر از تجربیات گذشته، اهمیت محل وقوع بحران و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دستاوردهای محدود و هزینه‌های فراوان مداخله‌های قبلی، شرط گرفتن مجوز از شورای امنیت برای مداخله در حالیکه روسیه بعنوان یکی از بازیگران اصلی بحران باعث شد تا ناتو در این بحران سیاست عدم مداخله را در پیش گرفته و در زمینه مدیریت بحران نقش فعالی نداشته باشد

 

واژگان کلیدی: ناتو، بحران اوکراین، عدم مداخله، مدیریت بحران، برنامه اقدام هماهنگ

 

 

 

Intervention or Non- Intervention: ExplainingNATO Strategy in Crisis Managements in Ukraine crises

 

Article 3.Vol.3. No.34. October 2018

 

Authors:

Maryam Ebadi, Nasrin Mosaffa, Yousef Molaei

 

Abstract

When crises take place anywhere in the word, different actors take action to manage them. Actors such as organizations that most important of them is the security council as main responsibility of peacekeeping and international security. In addition to the Security Council, some organization have essential mechanisms. So they, based on the chapter 8 of UN Charter, play role in crisis management. One of these organizations is North Atlantic Treaty Organization (NATO). NATO after the end of the cold war and the collapse of the Soviet Union faced with identity crisis, try to use various mechanism to expand itself mission and strength itself position. One of these mechanism was taking over tasks in the field of crisis management. So that NATO has played role in various crisis such as Iraq, Afghanistan, Libya. But in crises that have occurred in recent years such as Ukraine crisis hasn’t played active role. This situation raised the question what factors affect the role of this organization. To answer this question, this hypothesis is raised that nature of the crisis, past experience and achievements and the policies of the great powers affect NATO’s role. Research finding indicates that new policies, insignificant achievements and abundant costs of pervious interventions and the requirement to obtain a permit from the security council for intervention while Russia is the main actor of crisis led NATO didn’t play an active role in Ukraine crisis.

 

Keywords: NATO, Ukraine Crisis, Non- Intervention, Crisis Management, Readiness Action Plan